การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ

การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่จัดทำและออกใบกากับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษี มีหลักเกณฑ์การออกใบกำกับภาษีอย่างไรและออกกี่ฉบับ อ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ+++

…………………………………………………………………………….

ออกใบกำกับภาษีเมื่อไร?

– กรณีการขายสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อในทันทีที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับผู้ซื้อ

– กรณีการให้บริการ ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการในทันทีที่ได้รับชำระราคาค่าบริการ

…………………………………………………………………………….

ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างน้อยกี่ฉบับ?

ผู้ประกอบการจดทะเบียน ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างน้อย 2 ฉบับ ดังนี้

– ต้นฉบับ ส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

– สำเนา เก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ทำรายงาน

…………………………………………………………………………….

*หมายเหตุ บทความนี้ให้ความรู้ การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ วันที่จัดทำ 19/04/2562

…………………………………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจาก “กรมสรรพากร” เรื่อง การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ

แหล่งที่มา: http://download.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/vat/VAT11.pdf

ให้คะแนน
ติดต่อเรา