ก่อนจ้างสำนักงานบัญชีควรรู้อะไรบ้าง

สำนักงานบัญชี คือ บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทางด้านบัญชีและการเงินแก่ธุรกิจหรือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือในการบริหารและจัดการกับข้อมูลบัญชี สำนักงานมักมีบัญชีรับรอง (Certified Accountants) ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ

ก่อนจ้างสำนักงานบัญชีควรรู้อะไรบ้าง

กรณีที่เป็นงานรายเดือน จะมีการยื่นภาษีและประกันสังคม

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53)

( ภงด.1 ) การหัก ณ ที่จ่าย ประเภทเงินเดือน
( ภงด.3 ) การหัก ณ ที่จ่าย ประเภทค่าจ้างต่างๆ ที่ผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา
( ภงด.53 ) การหัก ณ ที่จ่าย ประเภทค่าบริการที่ผู้รับเงินเป็นนิติบุคคล หรือรูปแบบบริษัท หจก.
ยื่นภาษีภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป แต่ถ้ายื่นออนไลน์ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

⭐ ผู้ประกอบการจะต้องได้รับเอกสารจากนักบัญชีว่า มีตัวเลขเท่าไหร่ มีภาษีเท่าไหร่ ก่อนวันที่ 15 ไม่อย่างนั้นจะยื่นภาษีไม่ทันรอบ

 • ประกันสังคม
  หากบริษัทมีลูกจ้างมากกว่า 1 คนขึ้นไปก็ต้องส่งภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
 • ภ.พ.36
  กรณีจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ เช่น ค่าโฆษณา Facebook / Google Ads หรือโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ จะต้องมีการยื่นแบบ ภ.พ.36 ให้กรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
 • ภ.พ.30
  แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  ถึงบางเดือนอาจจะไม่มีรายได้ ก็ต้องยื่นเปล่าอยู่ดี
  📍 หากลืมยื่นจะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม 500 บาท ยื่นแบบภายในวันที่ 23 ของเดือนถัดไป

กรณีที่เป็นงานรายปี

 • 28 ก.พ. ของทุกปีต้องนำส่งแบบสรุปเงินเดือน / ค่าจ้าง ( กท.20 ) ให้สำนักงานประกันสังคม
  แบบสรุปเงินเดือน / ค่าจ้าง ( ภ.ง.ด. 1ก ) ให้กรมสรรพากร
 • การจัดทำงบการเงินรายปี
  ตามกฎหมายจะต้องปิดงบและนำส่งที่กรมพัฒนาการค้า ภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี
  การยื่นงบการเงินและแบบ ภ.ง.ด. 50 ให้กรมสรรพากร ยื่นภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี
  📍 ผู้ประกอบการจะต้องเห็นตัวเลขก่อนที่นักบัญชีจะให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
 • กรณีเปิดในรูปแบบบริษัทมามากกว่า 2 ปี ต้องมีการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ( การประมาณการกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี )
  ⭐ โดยนำรายรับ – รายจ่าย ของ 6 เดือนแรก มาประมาณการกับ 6 เดือนหลัง เพื่อให้เต็มปีแล้วดูว่าเป็นกำไร หรือขาดทุน
  ⭐ หากเป็นกำไร จะต้องเสียภาษีครึ่งหนึ่งให้กับสรรพากร
  ⭐ เมื่อปิดงบสิ้นปีแล้ว ถ้ากำไรจริงที่เกิดขึ้นต่ำกว่าที่ประมาณการณ์ไว้เกิน 25% (ตรงนี้จะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม)

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการควรทราบในแต่ละเดือน / แต่ละปี ว่าจะต้องได้รับข้อมูลอะไรจากทางสำนักงานบัญชีบ้าง และถ้าหากมีการโอนเงินจ่ายภาษีผ่านนักบัญชี ท่านจะต้องตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเพื่อป้องกันการทุจริต
⭐ ปัจจุบันสามารถยื่นแบบภาษีทางออนไลน์ได้ ควรให้สำนักงานบัญชีจัดทำเอกสารและยื่นแบบภาษี
และผู้ประกอบการควรนำไปชำระภาษีด้วยตนเอง

การเลือกสำนักงานบัญชี

เมื่อได้รับข้อมูลต้องพิจารณาให้ละเอียด คุณสามารถตัดสินใจเลือกสำนักงานทำบัญชีที่ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของคุณในการบริหารการเงินของธุรกิจ

การพิจารณาเลือกสรรสำนักงานบัญชี ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ผลงานที่น่าเชื่อถือ
มีโปรแกรมทำบัญชีที่หลากหลาย ซื่อสัตย์ จริงใจตรงไปตรงมา มีตัวตน มีสำนักงานบัญชีเป็นหลักแหล่ง ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย สะดวก และการทำงานที่รวดเร็ว ในการดูแลงานบัญชีบริษัทของท่าน

เพราะสำนักงานบัญชี เปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจคนสำคัญ ที่จะเดินเคียงข้างธุรกิจของคุณ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง ควรพิจารณาสำนักงานบัญชีที่จะมาดูแลบริษัทของคุณอย่างรอบครอบ

ประโยชน์ของการจ้างสำนักงานบัญชี

 1. ความเชี่ยวชาญ : สำนักงานบัญชีมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลบัญชี ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลการเงินของธุรกิจของคุณจะถูกจัดการอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
 2. ประหยัดเวลา : การจ้างสำนักงานบัญชีช่วยลดภาระงานทางบัญชีของคุณ ซึ่งให้คุณมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาธุรกิจ
 3. การประหยัดค่าใช้จ่าย : สำนักงานบัญชีช่วยในการควบคุมค่าใช้จ่ายทางบัญชีและช่วยบรรเทาภาระทางภาษีให้ลดน้อยลงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 4. ความถูกต้องในข้อมูลบัญชี : ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีจะถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด นี่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อประมาณค่าภาพรวมของธุรกิจและในกรณีที่ต้องยื่นรายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. คำปรึกษาทางการเงิน : สำนักงานบัญชีให้คำปรึกษาทางการเงินและเชื่อถือได้ในเรื่องการวางแผนการเงินและการเติบโตของธุรกิจ ช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนและให้คำแนะนำในการเลือกอย่างที่ดีที่สุดในการจัดการการเงินของคุณ
 6. การป้องกันข้อผิดพลาด : การตรวจสอบข้อมูลโดยสำนักงานบัญชีช่วยป้องกันข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษี

การจ้างสำนักงานบัญชีเป็นการลงทุนที่มีค่าในการบริหารการเงินของธุรกิจ ช่วยให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องและเติบโตอย่างมั่นคง

สำนักงานบัญชี ทำอะไรบ้าง?

เมื่อพอรู้เหตุผลว่าทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชีแล้ว ก็ยังอาจมีคำถามเพิ่มมาอีกว่า สำนักงานบัญชี ทำอะไรบ้าง? เพื่อให้การจ่ายเงินของคุณคุ้มค่ามากที่สุด

 1. บันทึกและจัดเก็บข้อมูลบัญชี : สำนักงานบัญชีจะบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีของลูกค้า เช่น รายการรายรับและรายจ่าย, รายการสินทรัพย์และหนี้สิน, และรายละเอียดอื่น ๆ
  ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
 2. จัดทำรายงานการเงิน : สำนักงานบัญชีจะจัดทำรายงานการเงินตามความต้องการของลูกค้าโดยบนความถูกต้องของกฎหมาย เช่น งบการเงินรายปี, งบสมดุล, รายงานภาษี, และรายงานการเงินอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. การตรวจสอบและตรวจสอบบัญชี : สำนักงานบัญชีจะตรวจสอบข้อมูลบัญชีเพื่อความถูกต้องและความสมดุลของบัญชี นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันข้อผิดพลาดและประหยัดค่าใช้จ่าย
 4. การจัดทำรายการภาษี : สำนักงานบัญชีจะจัดทำและยื่นรายการภาษีต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานภาษี ซึ่งรวมถึงรายงานภาษีของบริษัทและการช่วยในการวางแผนภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีอย่างมากที่สุด
 5. คำปรึกษาทางการเงิน : สำนักงานบัญชีให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า เช่น การวางแผนการเงิน, การจัดการทางการเงิน, การประเมินค่าธุรกิจ, และการตัดสินใจการลงทุนในอนาคต
 6. การช่วยในการประมาณค่าธุรกิจ : สำนักงานบัญชีช่วยในการประมาณค่าธุรกิจและการวางแผนการเติบโต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินและตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลต่อธุรกิจ
 7. บริการตรวจสอบ : สำนักงานบัญชีบริการตรวจสอบการเงินและบัญชีตามความต้องการนี้เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือของข้อมูลบัญชี
 8. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานบัญชีจะช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลือกสำนักงานบัญชีที่น่าเชื่อถือ เลือกกรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป 💚 

บริการทำบัญชีภาษาไทย บัญชีภาษาอังกฤษ ด้วย Software บัญชี ยื่นภาษี ทั้งรายเดือน รายปี โดยนักบัญชีที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง ผ่านระบบโปรแกรมทำบัญชีที่หลากหลาย มากประสบการณ์ด้านการทำบัญชีด้วย SAP B1 , MAC5 , Formula , Business Plus , Express , Peak Account , Flow Account , CD organize ฯ และโปรแกรมบัญชีอีกมากมายที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในธุรกิจองค์กร

ใช้บริการทำบัญชี กับ Greenpro KSP เราทำงานอย่างเป็นระบบ ใช้งานโปรแกรม software ทำบัญชีได้หลากหลายรูปแบบ และระบบรองรับการทำงานได้จริง ตอบโจทย์ทุกประเภทธุรกิจ ทำให้พร้อมทำงานต่อเนื่องจากโปรแกรมเดิมของลูกค้าได้เลย


ก่อนจ้างสำนักงานบัญชีควรรู้อะไรบ้าง?

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend
ให้คะแนน
แชร์