งบการเงินที่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAES) ประกอบด้วย?

งบการเงินที่สมบูรณ์ประกอบด้วย สำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) งบการเงินที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานการเงินฉบับนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง? สามารถศึกษาจากบทความนี้ได้เลยครับ

………………………………………………………………………….

งบการเงินที่สมบูรณ์ประกอบด้วย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กำหนดให้งบการเงินที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วย

     1.งบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ วันสิ้นงวด

     2.งบกำไรขาดทุน แสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการสำหรับงวด

     3.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในรายการที่เป็นองค์ประกอบต่างๆ ของเจ้าของในระหว่างงวด

     4.หมายเหตุประกอบงบการเงิน แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินนโยบายการบัญชีที่ใช้และข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากที่นำเสนอในงบการเงิน

     #หมายเหตุ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่กำหนดให้กิจการต้องทำงบกระแสเงินสด แต่หากกิจการเห็นถึงประโยชน์ของงบกระแสเงินสดก็สามารถจัดทำได้ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRSs) ที่ว่าด้วย งบกระแสเงินสด

………………………………………………………………………….

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจการต้องจัดทำงบการเงินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง งบการเงินควรนำเสนอข้อมูลที่เปรียบเทียบได้โดยรายการต่างๆ ที่นำเสนอในงบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่นำเสนอสำหรับงวดก่อน หากกิจการมีความประสงค์จะจัดทำงบการเงินระหว่างกาล งบการเงินระหว่างกาลนั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

รายการที่มีลักษณะหรือหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันแต่ละประเภทที่มีสาระสำคัญต้องแยกแสดงในงบการเงิน รายการที่มีลักษณะหรือหน้าที่ที่ไม่คล้ายคลึงกันแต่ละรายการต้องแยกแสดงในงบการเงินเว้นแต่รายการเหล่านั้นไม่มีสาระสำคัญ

กิจการต้องไม่นำสินทรัพย์และหนี้สิน หรือรายได้และค่าใช้จ่าย มาหักกลบกัน นอกจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีข้อกำหนดหรืออนุญาตให้หักกลบได้

………………………………………………………………………….

*หมายเหตุ บทความนี้ให้ความรู้ งบการเงินที่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ประกอบด้วย วันที่จัดทำ 17/04/2562

………………………………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจาก “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ แหล่งที่มา: http://www.tfac.or.th/upload/9414/e8cXTzUL59.pdf

1/5 - (1 vote)
ติดต่อเรา