งานบัญชีที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท

งานบัญชีที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบเพื่อนำไปดำเนินงานภายในธุรกิจให้เกิดความราบรื่นและไม่มีปัญหาเรื่องบัญชี ภาษี ตามมาให้ปวดหัวในภายหลัง

งานบัญชีที่ต้องทำหลังจดทะเบียนบริษัท

งานประจำเดือนที่ผู้ประกอบการต้องรู้

1. หากธุรกิจไม่ได้จดเข้า VAT และประกันสังคม จะไม่มีภาระทางภาษีแต่มีเรื่องการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในเดือนที่มีการจ่ายค่าบริการ

2. เมื่อบริษัทจดเข้า VAT แล้วจะต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 ทุกเดือน ถึงไม่มีรายได้ หรือ ค่าใช้จ่าย ก็ต้องยื่นแบบเปล่าทุกเดือน (หากไม่ยื่นจะมีค่าปรับ 500 บาท)

3. หากมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ควรขึ้นทะเบียนนายจ้างและมีการหักเงินประกันสังคมจากลูกจ้าง 5% ของเงินเดือนส่วนนายจ้างสมทบให้อีก 5% เพื่อนำส่งประกันสังคมทุกเดือน

หน้าที่ของบริษัทจำกัด

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญใหญ่ครั้งแรกภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียน

2. จัดทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

  • ใบหุ้นเอกสารระบุข้อมูล เช่น ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ฯลฯ
  • สมุดทะเบียนแสดงรายการหุ้น เช่น จองซื้อหุ้น รายการเพิ่มทุน-ลดทุน ฯลฯ

3. จัดทำบัญชี

  • บัญชีรายวัน อาทิ บัญชีเงินสด บัญชีสมุดรายวันซื้อ ฯลฯ
  • บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ อาทิ บัญชีหนี้สิน ทุน รายได้ ฯลฯ
  • บัญชีสต็อกสินค้า
  • บัญชีอื่นๆ ตามรูปแบบของบริษัท

4. จัดหาผู้ทำบัญชี

  • การทำบัญชีแสดงข้อมูลผลประกอบการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน จึงต้องมีนักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้ทำบัญชี

5. จัดส่งเอกสารให้ผู้ทำบัญชีเพื่อปิดบัญชี

  • ผู้ประกอบการต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ผู้ทำบัญชีเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงบันทึกบัญชีทุกเดือน

6. จัดทำงบการเงิน

  • เมื่อครบบัญชี 12 เดือน บริษัทจะต้องปิดงบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและลงลายมือชื่อ หลังจากปิดรอบบัญชี

7. จัดเก็บเอกสารบัญชีและภาษี

  • แม้ยื่นงบการเงินแล้ว แต่บริษัทยังต้องเก็บเอกสาร ประกอบการลงบัญชีทั้งหมดไว้ไม่น้อยกว่า 5 – 7 ปี

ติดต่อบริการบัญชี

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend
ให้คะแนน
แชร์