ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) #ตอน ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบียน

สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีลักษณะอย่างไร และกำหนดเวลาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อไหร่ สามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในบทความนี้ได้

……………………………………………………………………

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและกำหนดเวลาการจดทะเบียน

1.ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

กำหนดเวลาการจดทะเบียนให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

2.ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร

กำหนดเวลาการจดทะเบียน: ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในกำหนด 6 เดือนก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ เว้นแต่มีสัญญาหรือหลักฐานจะดำเนินการก่อสร้าง ภายในเวลาที่เหมาะสม

3.ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน

……………………………………………………………………

หมายเหตุ บทความนี้ให้ความรู้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตอน ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบียน วันที่จัดทำ 21/07/2562

……………………………………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจาก “กรมสรรพากร” เรื่อง ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบียน

แหล่งที่มา: http://download.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/vat/VAT01.pdf

ให้คะแนน
ติดต่อเรา