กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “E COMMERCE”

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “E Commerce” การประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การขายสินค้าหรือให้บริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือใคร?

ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีสิทธิและหน้าที่ในการเสียภาษีเช่นเดียวกับผู้ประกอบการค้าขายมีหน้าร้านทั่วไป ที่ต้องนำรายได้นั้น มารวมคำนวณยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และมีหน้าที่จดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามเงื่อนไขของกฎหมาย

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คือ กิจการค้าที่เป็นพาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียนตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ถือว่าเป็นการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

 1. การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 2. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP)
 3. การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting)
 4. การบริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือ บริการ (E-Marketplace)

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่นำรายได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการมารวมกับรายได้อื่นที่มีอยู่ นำไปคำนวณเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล และหากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องยื่นแบบ

ปัจจุบัน กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจการที่การเจริญเติบโตมาก แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากร “ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่” ที่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์แสดงรูป และราคาสินค้า Catalog Website
 2. เว็บไซต์เพื่อการขายสินค้า e-Shopping
 3. การขายสินค้าบนชุมชนเว็บบอร์ดโดยผู้ขายไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง Community Web
 4. เว็บไซต์เพื่อการประมูลขายสินค้า e-Auction (electronic auction)
 5. เว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าออนไลน์ e-Market Place หรือ Shopping Mall
 6. เว็บไซต์แหล่งซื้อขายภาพถ่ายดิจิตอล Stock Photo
 7. การรับโฆษณาจากเว็บไซต์กูเกิ้ล Google AdSense
 8. การทำให้ผลการค้นหาบนกูเกิ้ลติดลำดับแรกๆ SEO หรือ Search Engine Optimization
 9. เว็บไซต์นายหน้าการขายสินค้าและบริการ Affiliate Marketing
 10. การเล่นเกมผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ Game Online

หมายเหตุ บทความนี้ให้ความรู้ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วันที่จัดทำ 5/05/2562

……………………………………………………………………………

#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “กรมสรรพากร” เรื่อง กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แหล่งที่มา: http://www.rd.go.th/publish/53537.0.html

เรื่อง คู่มือภาษี ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แหล่งที่มา: http://download.rd.go.th/fileadmin/download/insight_pasi/ArtBookE-comALL.pdf

ให้คะแนน
ติดต่อเรา