สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย หมายถึงอะไร?

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ในความหมายทางการบัญชีมีความหมายว่าอย่างไร? มีลักษณะอย่างไร? ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถศึกษาได้จากบทความนี้ได้เลย+++

……………………………………………………………………..

สินทรัพย์ หมายถึง

ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการ ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้นในอนาคต เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร อาคาร เป็นต้น

……………………………………………………………………..

หนี้สิน หมายถึง

ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ โดยภาระผูกพันดังกล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้น คาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ เช่น เงินกู้ยืม เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น

……………………………………………………………………..

ส่วนของเจ้าของ หมายถึง

ส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการ หลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้ว

……………………………………………………………………..

รายได้ หมายถึง

การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น เช่น รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ เป็นต้น

……………………………………………………………………..

ค่าใช้จ่าย หมายถึง

การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลารายงาน หรือ การลดค่าของสินทรัพย์หรือการเพิ่มขึ้นของหนี้สิน ซึ่งส่งผลให้ส่วนของเจ้าของลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น

……………………………………………………………………..

*หมายเหตุ บทความนี้ให้ความรู้ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย หมายถึงอะไร วันที่จัดทำ 17/04/2562

……………………………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ แหล่งที่มา: http://www.tfac.or.th/upload/9414/e8cXTzUL59.pdf

3/5 - (1 vote)
ติดต่อเรา