หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน้าที่เมื่อจด vat แล้ว >> สำหรับผู้ประกอบกิจการที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร? ในบทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
2. ออกใบกำกับภาษี
3. จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่

3.1 รายงานภาษีซื้อ
3.2 รายงานภาษีขาย
3.3 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

4. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

*ช่องทางการยื่น

4.1 ยื่นแบบฯและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
4.2 ยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
4.3 ยื่นแบบฯและชำระภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ไทย
4.4 ยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1-5 และสำนักงานสรรพสามิตสาขาสำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้องเสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
4.5 ยื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้นำเข้าที่นำเข้าสินค้า
——————————————————

*หมายเหตุ บทความนี้ให้ความรู้เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม #ตอน หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม วันที่จัดทำ 24/10/2562
——————————————————
#ขอขอบคุณข้อมูลจาก “กรมสรรพากร” เรื่อง หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แหล่งที่มา: http://www.rd.go.th/publish/7051.0.html

ให้คะแนน
ติดต่อเรา