อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน บอกสภาพคลองของกิจการ

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน บอกสภาพคลองของกิจการ นักธุรกิจหลายท่านยังสงสัยว่า เราจะสามารถวัดสภาพคล่องของกิจการได้โดยวิธีไหน และจะใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์ในการวัดสภาพคล่องของกิจการ ซึ่งวันนี้จะมาขอแนะนำ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ที่จะเป็นตัวบอกว่าธุรกิจของเรา มีสภาพคล่องเป็นอย่างไรบ้าง

………………………………………………………….

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน คืออะไร?

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เป็น อัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียน ต่อ หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งบอกถึงสภาพคล่องของกิจการที่จะชำระหนี้สินระยะสั้นอยู่ในเกณฑ์ไหน หากอัตราส่วนนี้เท่ากับหรือมากกว่า 1 เท่า แสดงว่าธุรกิจท่านมีสภาพคล่องดี มีความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นได้เป็นอย่างดี แต่ในทางตรงกันข้ามหากอัตราส่วนนี้ต่ำกว่า 1 เท่า แสดงว่าธุรกิจมีความสามารถชำระหนี้สินระยะสั้นได้น้อย ธุรกิจมีสภาพคล่องน้อย นั่นเอง

………………………………………………………….

วิธีการคำนวณ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อย่างง่าย

ในงบการเงินจะมียอดรวมของ สินทรัพย์หมุนเวียนและนี้สินหมุนเวียน นำสินทรัพย์หมุนเวียน หาร ด้วยหนี้สินหมุนเวียน เช่น บริษัท ก มีสินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2561 เท่ากับ 50,000 บาท หนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 40,000 บาท อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน = 50,000/40,000 ซึ่งเท่ากับ 1.25 เท่า ซึ่งอัตราส่วนมากกว่า 1 เท่า แสดงว่า บริษัท ก มีสภาพคล่องโดยทั่วไปอยู่ในระดับดี มีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้สินระยะสั้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียน ตำกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนั่นเอง (**หนี้สินระยะสั้น หมายถึง หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี )

………………………………………………………….

บทความนี้เป็นเพียงการให้ความรู้ เกี่ยวกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเบื้องต้น ผู้สนใจควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

………………………………………………………….

#อ้างอิง #ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  2562.  อัตราส่วนทุนหมุนเวียน.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

ให้คะแนน
ติดต่อเรา