โครงสร้างองค์กร

“ปัจจุบันธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น ระบบบัญชีก็เช่นกัน ต้องมีความพร้อมที่จะรองรับกับธุรกิจใหม่ๆ เรามีการพัฒนาระบบงานบัญชีมาอย่างต่อเนื่อง ”
คุณ ประภากร เสาเกลียว
ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) / ผู้บริหาร / ผู้ก่อตั้งบริษัท ฯ
“เราให้บริการระบบงานบัญชีครบวงจร งานรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หจก. รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี บริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ”
คุณ สุรภา แจ่มแจ้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) / ผู้บริหาร / ผู้ก่อตั้งบริษัท ฯ
ติดต่อเรา