• ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  • โทร: 081-648-7459

ใบกำกับภาษีเต็มรูป – ข้อความสำคัญที่ต้องมี

ในบทความนี้จะมาให้ความรู้ในการจัดทำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แบบเต็มรูป ต้องประกอบด้วยรายการข้อความสำคัญอะไรบ้าง?

รายการข้อความสำคัญที่ต้องมีใน ใบกำกับภาษีเต็มรูป ต้องมีอะไรบ้าง?

ในบทความนี้จะมาให้ความรู้ในการจัดทำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แบบเต็มรูป ต้องประกอบด้วยข้อความอะไรบ้าง?

สำหรับผู้ประกอบการ ทั้งบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคลที่มีสิทธิและหน้าที่ออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนั้นจะต้องประกอบด้วย รายการข้อความสำคัญอะไรบ้างที่จำเป็นต้องมีในใบกำกับภาษี ในบทความนี้จะมาให้ความรู้ในการจัดทำใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มแบบเต็มรูป ต้องประกอบด้วยข้อความสำคัญอะไรบ้าง?

รู้จักกับใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ และออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในแต่ละครั้ง

การออกใบกำกับภาษี?

กรณีการขายสินค้า

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษี พร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าในทันทีที่มีการส่งมอบสินค้า หรือเมื่อได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าให้กับผู้ซื้อก่อนส่งมอบสินค้า หรือเมื่อได้รับชำระราคาสินค้าก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ แล้วแต่กรณี

กรณีการให้บริการ

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษี พร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการในทันทีที่ได้รับชำระค่าบริการ หรือเมื่อได้มีการใช้บริการนั้นไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่นก่อนได้รับชำระค่าบริการ แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องจัดทำสำเนาใบกำกับภาษี และเก็บรักษาสาเนาใบกำกับภาษีไว้ ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความรายการสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนั้นมีอะไรบ้าง รายละเอียดเป็นตามหัวข้อที่ได้กล่าวไว้ดังนี้

 
ใบกำกับภาษีต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1.คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2.ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษีและในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2 หรือผู้ทอดตลาดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/3 ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของตัวแทนนั้นด้วย
3.ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
4.หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
5.ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ
6.จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือของบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าและหรือของบริการให้ชัดแจ้ง
7.วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
8.ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด
(สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่….)
หมายเหตุ: สำหรับข้อ 8 ให้ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 39) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4(8)แห่งประมวลรัษฎากร
ลิงก์สำหรับอ่านเพิ่มเติม: https://www.rd.go.th/3400.html

ภาพตัวอย่างประกอบ รายการต้องมีอย่างน้อยในใบกำกับภาษี

เครดิตบทความ/อ้างอิง

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก “กรมสรรพากร”, กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หัวข้อเรื่อง คู่มือใบกำกับภาษี ที่มา: http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/ebook/taxinvoice.pdf
หัวข้อเรื่อง รูปแบบของใบกำกับภาษี ที่มา:
https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/SMEs/infographic/13-1.vat_360.pdf

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรา 85_86
มาตรา 86/4 ภายใต้บังคับมาตรา 86/5 และมาตรา 86/6 ใบกำกับภาษีต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ที่มา: https://www.rd.go.th/5208.html#mata86_4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 081-648-7459
LINE ID: @greenprokspacc
แอดไลน์คลิกลิงก์ https://bit.ly/21MmtrHP

Add Friend
ให้คะแนน
แชร์