10 สัญญาณความเสี่ยงธุรกิจ

10 สัญญาณความเสี่ยงธุรกิจ ที่จะบ่งบอกถึงกิจการของคุณกำลังมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกสรรพากรสุ่มตรวจสอบภาษี โดยทางกรมสรรพากรจะตรวจเข้มถึงการจัดทำบัญชีของกิจการที่เป็นนิติบุคคล SMEs ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย โดยนำระบบ “Big Data” และ Data Analytic มาใช้วิเคราะห์ตรวจสอบ ซึ่งลักษณะความเสี่ยงที่ใช้ประเมินว่าผู้ประกอบการอาจเลี่ยงภาษีนั้นใช้ข้อมูลจากด้านสินทรัพย์ หนี้สินและทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย พบว่ามี 10 ลักษณะ

……………………………………………………………………………..

ด้านสินทรัพย์

– ใช้เงินสดเป็นหลัก

– สินค้าคงเหลือไม่ถูกต้อง

– ไม่มีทรัพย์สิน หรือ มีทรัพย์สินมากผิดปกติ

ด้านหนี้สินและทุน

– เงินกู้ยืมกรรมการมากไม่สามารถชี้แจงได้

– ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน

ด้านรายได้

– บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง

– บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน

ด้านค่าใช้จ่าย

– ค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่รายได้ลดลง

– ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้

– สร้างค่าใช้จ่ายเท็จ

……………………………………………………………………………..

เพิ่มเติม

เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาด้านภาษีที่จะตามมา หากพบว่ากิจการของท่านกำลังมีความเสี่ยงนี้อยู่นั้น ควรที่จะจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้อง รวมถึงการเข้าร่วมโครงการจัดทำบัญชีเล่มเดียว จะช่วยธุรกิจท่านได้เป็นอย่างมาก ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ท่านสามารถศึกษาหาข้อมูลได้จากกรมสรรพากร ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านภาษีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก

……………………………………………………………………………..

หมายเหตุ บทความนี้ให้ความรู้ 10 สัญญาณความเสี่ยงธุรกิจ วันที่จัดทำ 29/05/2562

……………………………………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก “กรมสรรพากร” เรื่อง 10 สัญญาณความเสี่ยง วันนี้ธุรกิจของคุณเสี่ยงมั้ย

แหล่งที่มา:

https://www.facebook.com/RevenueDepartment/photos/a.195554743806681/2656279847734146/?type=3&theater

ให้คะแนน
ติดต่อเรา