เมื่อจดจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรบ้าง

มีคำถามจากผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ต่อไปต้องทำยังไงบ้าง? เอกสารที่จะต้องเตรียม เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง? ชำระทุนตอนไหน?

Greenpro KSP

09/04/2021

หน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

หน้าที่ของมูลนิธิหรือสมาคมที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง ซึ่งบุคคลที่สนใจสามารถศึกษาได้จากบทความนี้ได้เลย

Greenpro KSP

09/04/2021

วิธีการเสียอากรแสตมป์ บทความนี้มีคำตอบ

ในบทความนี้จะให้ความรู้เรื่อง วิธีการเสียอากรแสตมป์สำหรับการทำตราสาร ซึ่งเรียกว่า “ปิดแสตมป์บริบูรณ์” หมายความว่าอย่างไร สามารถศึกษาได้จากบทความนี้

Greenpro KSP

09/04/2021

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตอน รอบระยะเวลาบัญชี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ต้องคำนวณกำไรสุทธิ จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจาก กิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

Greenpro KSP

09/04/2021

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ

ในบทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล เรื่อง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Greenpro KSP

08/04/2021

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ

Greenpro KSP

08/04/2021

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

เนื่องจากผู้มีเงินได้ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีความยากง่ายหรือต้นทุนที่แตกต่างกัน เพื่อความเป็นธรรม ในกฎหมายจึงได้แบ่งลักษณะเงินได้ (พึงประเมิน) ออกเป็นกลุ่มๆ

Greenpro KSP

08/04/2021

ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเมื่อใด?

สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อมีเงินได้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดของกฎหมาย มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Greenpro KSP

08/04/2021
1 2 5
ติดต่อเรา