ธุรกิจอะไรบ้างที่ไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจอะไรบ้างที่ไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจที่ต้องการความรู้เรื่อง ธุรกิจอะไรบ้าง ที่ไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถรับชมได้จากวีดีโอนี้ ให้ความรู้โดยพี่เก่ง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เข้าใจระบบ VAT เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เข้าใจระบบ VAT เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากธุรกิจที่ขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้น

อัตราภาษี และการคำนวณภาษี

สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่คำนวณจากกำไรสุทธิ ในบทความนี้ให้ความรู้เรื่องอัตราภาษี ที่ใช้สำหรับการคำนวณภาษี ซึ่งมีรายละเอียดอย่างไร

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีตัวหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราที่เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่าย (ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่เป็นเรื่องของค่าบริการ

ผู้ประกอบการใหม่ ตอน รอบบัญชีสำหรับปิดงบการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ที่จดทะเบียนจัดตั้งในต้นปี 2562 เมื่อเริ่มรอบระยะเวลาบัญชีแล้วผู้ประกอบการเกิดคำถามว่าปีนี้จะปิดบัญชีช่วงเดือนไหน?

ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา ตัดสินใจเป็น “นิติบุคคล” มีอะไรบ้างที่ควรพิจารณา?

สำหรับผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาที่กำลังจะตัดสินใจเป็นนิติบุคคล (บริษัท, หจก.) การที่จะพิจารณาว่าควรเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจากรูปแบบบุคคลธรรมดา

วิธีการเสียอากรแสตมป์

วิธีการเสียอากรแสตมป์ บทความนี้มีคำตอบ

ในบทความนี้จะให้ความรู้เรื่อง วิธีการเสียอากรแสตมป์สำหรับการทำตราสาร ซึ่งเรียกว่า “ปิดแสตมป์บริบูรณ์” หมายความว่าอย่างไร สามารถศึกษาได้จากบทความนี้