ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ-01

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ

ในบทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล เรื่อง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บทความ_เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภทมีอะไรบ้าง-01

เงินได้พึงประเมิน 8 ประเภท มีอะไรบ้าง?

เนื่องจากผู้มีเงินได้ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีความยากง่ายหรือต้นทุนที่แตกต่างกัน เพื่อความเป็นธรรม ในกฎหมายจึงได้แบ่งลักษณะเงินได้ (พึงประเมิน) ออกเป็นกลุ่มๆ

ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเมื่อใด

ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเมื่อใด?

สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อมีเงินได้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดของกฎหมาย มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา _ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา >> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม_หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับผู้ประกอบกิจการที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร? ในบทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร? บทความนี้มีคำตอบ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535

บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจขายผักหรือผลไม้

บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจขายผักหรือผลไม้

บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจขายผักหรือผลไม้ สำหรับผู้ประกอบการที่เป็น “นิติบุคคล” เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วน (หจก.) ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายผัก หรือผลไม้

การ ซื้อ-ขาย สินค้า ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการ (1)

การ ซื้อ-ขาย สินค้า ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการ

การ ซื้อ-ขาย สินค้า ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการ “การพิจารณาในมุมที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม” และการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ