เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี

เกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีภาษีจะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ

Greenpro KSP

08/04/2021

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา >> ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนด

Greenpro KSP

08/04/2021

หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน้าที่เมื่อจด vat แล้ว สำหรับผู้ประกอบกิจการที่จดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร?

Greenpro KSP

08/04/2021

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คืออะไร? บทความนี้มีคำตอบ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ.2535

Greenpro KSP

08/04/2021

บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจขายผักหรือผลไม้

บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจขายผักหรือผลไม้ สำหรับผู้ประกอบการที่เป็น “นิติบุคคล” เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วน (หจก.) ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายผัก หรือผลไม้

Greenpro KSP

08/04/2021

การ ซื้อ-ขาย สินค้า ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการ

การ ซื้อ-ขาย สินค้า ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการ “การพิจารณาในมุมที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม” และการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ

Greenpro KSP

08/04/2021

บริการของเรา

รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี รับวางระบบบัญชี พนักงานบัญชี Outsource รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วน ที่ปรึกษาบัญชีภาษี รับปิดงบการเงิน

Greenpro KSP

08/04/2021

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

สำหรับผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่มีสิทธิแจ้งขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ มีลักษณะอย่างไร สามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในบทความนี้ได้

Greenpro KSP

08/04/2021

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) #ตอน ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบียน

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีลักษณะอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

Greenpro KSP

08/04/2021

10 สัญญาณความเสี่ยงธุรกิจ

10 สัญญาณความเสี่ยงธุรกิจ ที่จะบ่งบอกถึงกิจการของคุณกำลังมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกสรรพากรสุ่มตรวจสอบภาษี โดยทางกรมสรรพากรจะตรวจเข้มถึงการจัดทำบัญชีของกิจการ

Greenpro KSP

08/04/2021
1 2 3 5
ติดต่อเรา