#ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) #ตอน ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) #ตอน ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเวลาการจดทะเบียน

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีลักษณะอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ