ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตอน รอบระยะเวลาบัญชี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรสุทธิ ต้องคำนวณกำไรสุทธิ จากรายได้จากกิจการ หรือเนื่องจาก กิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

Greenpro KSP

09/04/2021

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ

ในบทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล เรื่อง ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Greenpro KSP

08/04/2021

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่นๆ

Greenpro KSP

08/04/2021

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

เนื่องจากผู้มีเงินได้ประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีความยากง่ายหรือต้นทุนที่แตกต่างกัน เพื่อความเป็นธรรม ในกฎหมายจึงได้แบ่งลักษณะเงินได้ (พึงประเมิน) ออกเป็นกลุ่มๆ

Greenpro KSP

08/04/2021
ติดต่อเรา