รับรายได้ค่านายหน้า (COMMISSION) จากสินค้ากลุ่มเกษตร

รับรายได้ค่านายหน้า (Commission) จากธุรกิจทีมีการขายสินค้ากลุ่มเกษตรที่ไม่มีการแปรรูป กรณีศึกษา (การขายเนื้อหมู่สด) จะดำเนินการเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรบ้าง?

Greenpro KSP

09/04/2021
ติดต่อเรา