เปรียบเทียบระบบ ERP / ERP Comparison

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planing จะประกอบด้วยระบบงานต่างๆ (โมดูล) โดยทุกระบบงานที่เกี่ยวข้องกันจะต้องเชื่อมโยงถึงกันด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อความเป็นเอกภาพของข้อมูล และสามารถที่จะดูรายงาน ในหลายๆ มุมมองได้ ซึ่งระบบงานต่างๆ ที่สำคัญที่องค์กรจะขาดไม่ได้ ได้แก่ ระบบบัญชี (Accounting) ระบบจัดซื้อ (Purchasing) ระบบงานขาย (Sales) ระบบบริหารคลังสินค้า (Inventory) และระบบทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ถ้าองค์กรนั้นเป็นธุรกิจผลิต ก็จะต้องใช้ ระบบการผลิต (Manufacturing) เป็นต้น ส่วนระบบงานอื่นๆ ที่จะช่วยทำให้มีการการบริหารงานแบบครบวงจร เช่น ระบบบริหารโครงการ (Project Management) ระบบงบประมาณ (Budget Management) ระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale) และระบบขายออนไลน์ (E-Commerce) เป็นต้น