คอร์สเรียนบัญชี

คอร์สเรียนบัญชีภาคปฏิบัติ หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ จะทำให้คุณสามารถปิดงบเป็นและส่งงบการเงินได้ หากคุณกำลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพบัญชี เราบริการสอนบัญชี สอนปิดงบการเงิน ภาคปฏิบัติจากเอกสารจริง  เรียนกับเราได้ความก้าวหน้า รู้ลึกรู้จริง ปฏิบัติจริง คุณก้าวหน้าในอาชีพนี้แน่นอน


หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องบัญชี

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน  7 วัน 7 ครั้ง เวลา 9.30 – 16.00 น ค่าหลักสูตรรวม 25,060 บาท เฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายวันละ 3,580 บาท ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว *หมายเหตุ วันเรียนแต่ละครั้งให้นำ Notebook ของท่านมาด้วย

ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ 14/10/61 ช่วงเช้า : หลักการและพื้นฐานบัญชี

รายละเอียดการสอน

 • ประเภทของธุรกิจ
 • รูปแบบการทำธุรกิจ
 • หมวดบัญชี
 • ผังบัญชี
 • สมการบัญชี

Workshop : จัดผังบัญชีให้เหมาะกับประเภทธุรกิจ

วันอาทิตย์ 14/10/61 ช่วงบ่าย : วิเคราะห์รายการบัญชีและจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง

รายละเอียดการสอน

 • เอกสารทางบัญชี
 • รู้จักเอกสารทางบัญชี เช่น ใบเสนอราคา>ใบสั่งซื้อ>ใบแจ้งหนี้>ใบกำกับภาษี>ใบเสร็จรับเงิน
 • วิเคราะห์รายการบัญชี เพื่อลงบัญชี
 • แยกประเภทเอกสารบัญชี
 • วิเคราะห์รายการทางบัญชี
 • วิเคราะห์รายการตามประเภทบัญชี เช่น ต้นทุน/คชจ.ขาย/คชจ.บริหาร/ต้นทุนทางการเงิน
 • ลงบัญชีในสมุดรายวันซื้อ/ขาย/จ่าย/รับ/ทั่วไป
 • รายการปรับปรุงบัญชี
 • ตั้งวงเงินสดย่อย
 • รายการโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร
 • ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 • ปิดภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน
 • ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
 • การจัดทำเอกสารรับ-จ่าย ให้สรรพากรยอมรับ
 • จัดทำเอกสารประกอบการรับ-จ่าย ทางบัญชี ที่สรรพากรยอมรับ

Workshop : วิเคราะห์รายการบัญชี / ประเภทบัญชี จากเอกสารจริงบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง Manual Method ปรับปรุงบัญชี Manual Method


ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ 28/10/61 ช่วงเช้า : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

รายละเอียดการสอน

 • หน้าที่ของผู้มีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย
 • อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ประเภทเงินได้ ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • การจัดทำหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย
 • การขอ user & password E-Filing
 • การจัดทำแบบและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ E-Filing
 • การจัดทำแบบและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย Manual
 • กำหนดการยื่นแบบและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • การคำนวณเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
 • กรณีผู้รับเงินไม่ได้หัก ณ ที่จ่ายแก้ไขอย่างไร

Workshop : จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ

E-Filing (โปรแกรมแนบ) จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย Manual คำนวณเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม

วันอาทิตย์ 28/10/61 ช่วงบ่าย : ทะเบียนเงินเดือนและประกันสังคม

รายละเอียดการสอน

 • ทะเบียนเงินเดือนประจำเดือน
 • หน้าที่ของนายจ้าง
 • อัตราประกันสังคม
 • ประเภทเงินได้ ที่เป็นฐานในการคำนวณประกันสังคม
 • การขอ user & password E-Service
 • การจัดทำแบบและนำส่งแบบประกันสังคม ผ่านระบบ E-Service
 • การจัดทำแบบและนำส่งแบบประกันสังคม Manual
 • กำหนดการยื่นแบบและนำส่งประกันสังคม
 • การคำนวณเงินเพิ่ม
 • พนักงานต่างด้าว นำประกันสังคมหรือไม่

Workshop : จัดทำทะเบียนเงินเดือนประจำเดือน จัดทำแบบประกันสังคม Manual คำนวณเงินเพิ่ม


ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ 4/11/61 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายละเอียดการสอน

 • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • Tax point ภาษีขาย ของธุรกิจขายและบริการ
 • การจัดทำใบกำกับภาษีเต็มรูป / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • การตรวจสอบใบกำกับภาษี ตามหลักเกณฑ์สรรพากร
 • ภาษีซื้อต้องห้าม มีอะไรบ้าง บันทึกบัญชีอย่างไร
 • การนับอายุใบกำกับภาษีซื้อ ไม่ให้เกิน 6 เดือน
 • ใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ นำส่งภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
 • รูปแบบรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย และสรุปภาษีที่ต้องนำส่งประจำเดือน
 • การจัดทำแบบและนำส่งภพ.30 E-Filing
 • กำหนดการยื่นแบบและนำส่งภพ.30
 • การคำนวณเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม

Workshop : Photo hunt > Tax Invoice จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย และสรุปภาษีที่ต้องนำส่งประจำเดือน การคำนวณเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม


ครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ 11/11/61 การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้า คำนวณต้นทุนสินค้า

รายละเอียดการสอน

 • การจัดทำ Stock card และรายงานสินค้าคงเหลือ
 • การคำนวณราคาสินค้า คงเหลือ ตามวิธี Fifo
 • การบันทึกบัญชีสินค้า ตามวิธี Periodic / Perpetual
 • การบันทึกบัญชีสินค้า ตามวิธี periodic

Workshop : คำนวณต้น ทุนสินค้านำเข้า (Cost sheet) จัดทำ Stock card (Excel) คำนวณราคาสินค้าคงเหลือ บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือ Manual Method

ครั้งที่ 5

วันอาทิตย์ 18/11/61 ช่วงเช้า : การปิดงบการเงิน กระทบยอดบัญชี

รายละเอียดการสอน

 • รายงานงบทดลอง
 • รายงานงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน/งบกำไรขาดทุน)
 • การกระทบยอดบัญชีคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ณ วันสิ้นงวด
 • การจัดประเภทตัวเลข สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สิ้นหมุนเวียน

Workshop : Reconcile Bank กระทบยอดบัญชีคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด เช่น ภาษีซื้อ ฯ จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ณ วันสิ้นงวด จัดตัวเลขเพื่อนำเสนองบการเงินภายใน (งบบริหาร)

วันอาทิตย์ 18/11/61 ช่วงบ่าย : วิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น

รายละเอียดการสอน

 • การวิเคราะห์งบการเงิน เปรียบเทียบงวดก่อนๆ
 • การวิเคราะห์งบการเงิน ตามอัตราสัดส่วน

Workshop : วิเคราะห์และนำเสนองบการเงิน เปรียบเทียบงวดก่อนๆ วิเคราะห์และนำเสนองบการเงินตามอัตราสัดส่วน

ครั้งที่ 6

วันอาทิตย์ 2/12/61 การจัดทำแบบภงด.51 การจัดทำแบบภงด.50

รายละเอียดการสอน

 • จัดทำประมาณการภงด.51
 • เหตุอันควรในการประมาณการภงด.51
 • จัดทำแบบภงด.50
 • การนำส่งแบบภงด.50,ภงด.51 ผ่านระบบ E-Filing
 • กำหนดการยื่นแบบและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • การคำนวณเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม

Workshop : จัดทำประมาณการภงด.51 Manual Method จัดทำแบบภงด.50 (โปรแกรมแนบ)

ครั้งที่ 7

วันอาทิตย์ 16/12/61 การยื่นงบการเงิน E-Filing ทบทวนการ Training แสดงความคิดเห็นต่างๆ ประเมิณผลการ Training

รายละเอียดการสอน

 • การยื่นงบการเงิน ผ่านระบบ E-Filing
 • การกรอก บอจ.5 / สบช.3
 • ทบทวนการ Training
 • สอบถาม แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน
 • ประเมิณผลการ Training

Workshop : กรอก E-filing (Excel) กรอก บอจ.5 (Excel)

รูปภาพ บรรยากาศการเรียนการสอน


สอบถามข้อมูลคอร์สเรียนบัญชี


ติดต่อบริการคอร์สเรียนบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร: 085-067-4884

Add Friend
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.

ให้คะแนน
แชร์