นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

Greenpro KSP Group เรามีความตระหนักถึงความปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การได้มา การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการระบุตัวบุคคลไม่ว่าจะได้โดยตรง หรือโดยอ้อม เราตระหนักถึงความสำคัญและมีนโยบายการได้มา และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่เคารพต่อกฎหมาย และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

1.ข้อมูล: ชื่อ นาม สกุล ชื่อเล่น อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน
2.ข้อมูล: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์โทร อีเมล LINE ID, Facebook Profile
3.ข้อมูล: บัญชีผู้ใช้งาน บัญชีการสมัครสมาชิก ประวัติการใช้งาน ประวัติการสั่งซื้อ ข้อมูลการโอนเงิน (หลักฐานการโอนเงิน)
4.ข้อมูล: IP address, Cookie ID, Browser Cache ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location)
5.ข้อมูล: รูปภาพ ภาพถ่าย Video และข้อมูลอื่นที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท

ประเภทข้อมูลบ่งชี้ระบุตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามข้อ 1,2,3,และ 5 เช่น ข้อมูล ชื่อ นาม สกุล ชื่อเล่น อายุ วัน/เดือน/ปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น ใช้เพื่อให้บริการ หรือเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กร และเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อ ส่งสินค้าหรือบริการ ประกอบกับการใช้เพื่อประสานงานด้านบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน

ประเภทด้านเทคนิค (ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์)

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมตามข้อ 4 เช่น IP address, Cookie ID, Browser Cache เพื่อวิเคราะห์ (Analysis) เพื่อด้านการตลาด รวมถึงการนำเสนอสินค้าหรือบริการ การแสดงโฆษณาไปยังท่าน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

• ผ่านการใช้แบบฟอร์มการส่งอีเมลผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา
• ผ่านการกรอกข้อมูลในฟอร์มเอกสารต่างๆ ของเรา
• ผ่านการส่งเอกสารข้อมูลระบุตัวตนให้กับเรา
• ผ่านการกรอกแบบสอบถามของเรา
• ผ่านการส่งข้อมูลในการซื้อสินค้า หรือใช้บริการกับเรา
• ผ่านการติดต่อ ข้อความทาง LINE บนหน้าเว็บไซต์ของเรา
• ผ่านการระบุการดึงตำแหน่ง location ผ่านเว็บไซต์ของเรา
• ผ่านการใช้ปุ่มติดต่อบนเว็บไซต์ เช่น ปุ่มแชท /โทร/ส่งอีเมลผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา
• ผ่านการส่งอีเมลโดยตรงผ่านอีเมลที่ระบุไว้ของเรา
• ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับเป็นเอกสารถึงเรา
• ผ่านทางการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ของเรา ผ่านทาง browser’s cookies ของท่าน

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านการใช้งานหน้าเว็บไซต์ เมื่อมีการกดยอมรับในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีฐานการเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามในต่างประเทศ ดังนี้

1.Hosting หรือ Cloud Hosting ผู้ให้บริการในต่างประเทศ เป็นฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา และที่เก็บรวบรวมโดยการใช้งานผ่านเว็บไซต์ เช่น คุกกี้ ข้อมูลการสมัครสมาชิก ข้อมูลบัญชีสมาชิก โดยเราเลือกระบบที่ มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ให้บริการที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่มากเพียงพอ โดยการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายในบัญชี Hosting หรือ Cloud Hosting บัญชีที่เราใช้ถูกควบคุมการเข้าถึงโดยตรงคือเรา

2.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในทางเทคนิค เรามีการใช้เครื่องมือ Google Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นบริการจากทาง Google และ IP หรือคุกกี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ในการรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง Google Analytics เรามีการรวบรวบแบบ IP Anonymization (การทำให้ที่อยู่ IP ไม่ระบุชื่อ) ซึ่งจะเป็นการทำให้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแอปที่ใช้บริการของเราเว็บไซต์หรือแอปที่ใช้บริการ
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

3.การได้รับข้อมูลผ่านทางอีเมลผ่าน/แบบฟอร์มการส่งอีเมล เรามีการใช้บริการ Google Workspace จากผู้ให้บริการ Google / และระบบอีเมล Gmail จากทาง Google ข้อมูลส่วนตัวจะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ Google ในต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการ Google มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการป้องกันที่เพียงพอ และส่วนการเข้าถึงควบคุมอีเมลที่ใช้จะถูกจัดการโดยเราผู้ใช้งานบัญชีอีเมลนั้น สามารถศึกษาขอมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GOOGLE ได้ที่ https://policies.google.com/?hl=th

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ: การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดจะเปิดเผยให้ใครบ้าง
(2) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล: ที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
(3) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้
(3.1) ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
(3.2) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
(4) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
(5) สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
(6) สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้
(7) สิทธิร้องเรียน: คุณมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานที่มีอำนาจในทางกฎหมาย

นโยบาย Cookies และ Cache

Cookies (คุกกี้)

คุกกี้เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก มักเข้ารหัสไฟล์ข้อความ ซึ่งอยู่ใน browser directories ใช้เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเว็บไซต์ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่บางอย่างเพื่อช่วยในการทำงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราใช้ Cookies เพื่อการบันทึกจัดเก็บการเข้าชมเว็บไซต์ ผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการ การนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงนำการพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น: ใช้ในการกำหนดค่าต่างๆ ให้เว็บไซต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ช้านงานเว็บไซต์ รวมถึงจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือก และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์อีกครั้ง
คุกกี้ด้านการวิเคราะห์ และ คุกกี้ด้านการตลาด: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม การเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ใช้เพื่อการรวบรวมความสนใจในสินค้าและบริการของท่าน และนำเสนอสินค้าบริการที่ท่านสินใจ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน

Cache

Cache คืออะไร?

แคช (อังกฤษ: cache) คือส่วนของข้อมูลที่ถูกเก็บซ้ำไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการใช้งานครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเรียกข้อมูลจากต้นแหล่งอีกครั้ง นิยมใช้เมื่อเรียกข้อมูลจากต้นแหล่งได้ยาก เมื่อแคชถูกสร้างขึ้น การเรียกใช้ข้อมูลในครั้งต่อไปจะถูกอ่านข้อมูลจากแคช แทนที่จะอ่านข้อมูลจากต้นฉบับหรือต้นแหล่งเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงการเพิ่มความเร็วในการเรียกใช้งาน แคชนิยมใช้เมื่อรูปแบบการใช้ข้อมูลมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันและมีการใช้ซ้ำบ่อยครั้ง

เราใช้ Cache อย่างไร?

1.เราใช้ Cache System เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์ไว้ยัง เบราว์เซอร์ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้การเข้าเว็บในครั้งต่อไปของท่านรวดเร็วขึ้นในข้อมูล Cache ไม่มีการเก็บข้อมูลระบุตัวตนของท่าน Cache จะถูกล้างออกจากโดยประมาณ 7 วัน หรือก่อนกำหนดตามการปรับปรุงเว็บไซต์เรา หรือท่านสามารถล้างแคชในเบราว์เซอร์ของท่านได้

ประเภทของ Cacheที่เราใช้?
1.เราใช้ Cache System เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์ไว้ยัง เบราว์เซอร์ ของท่านเพื่อให้การเข้าเว็บในครั้งต่อไปรวดเร็วขึ้น

ผู้เยาว์

เว็บไซต์นี้ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เราไม่มีเจตนาการเก็บข้อมูลบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง แต่กรณีที่เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เยาว์ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง สามารถแจ้งให้ลบ หรือ นำข้อมูลออกได้ตามขั้นตอนวิธีการ/ หรือและเมื่อเราทราบว่ามีการเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะทำการลบ และนำออกข้อมูลดังกล่าว

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึงใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอานาจหรือโดยมิชอบ และมีทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

• มีการจัดเก็บข้อมูลที่ไว้ที่ผู้ให้บริการ Cloud Hosting หรือ Hosting ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีระบบควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอ
• จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ผู้ให้บริการ Google, Google Workspace ซึ่งมีระบบควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลที่เพียงพอ

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลระบุบ่งชี้ตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล

เรามีจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นระหว่างที่คุณเป็นลูกค้า ใช้บริการ หรือ มีความสัมพันธ์กับธุรกิจ ข้อมูลที่ระบุบ่งชี้ตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่นเล่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email เป็นต้น จัดเก็บในระยะเวลาประมวลผลที่เหมาะสม และจะทำการยกเลิกจัดเก็บข้อมูลนับแต่วันที่เลิกสัญญา/หรือนับแต่วันตามกำหนดแจ้งในการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการวิเคราะห์ ด้านเทคนิค

คุกกี้ที่จำเป็น: เก็บไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์: Google Analytics:
Google Analytics: การเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้และเหตุการณ์ ระยะเวลา 26 เดือน Google Analytics 4: การเก็บรักษาข้อมูลเหตุการณ์ ระยะเวลา 2 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=th&utm_id=ad

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้เฉพาะบริการและการใช้งานในเว็บไซต์เราเท่านั้น หากท่านได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ท่านต้องศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่เพิ่มเติม เป็นอย่างอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราจะมีการอัพเดทให้ทราบผ่านหน้าเว็บไซต์นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายนี้แก้ไขและอัพเดทล่าสุด 20-07-2565

วิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถร้องข้อในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านช่องทางการติดต่อเราในส่วนท้ายของ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เงื่อนไขที่จะใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ต้องเป็นตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ได้ให้สิทธิของบุคคล หรือ ผู้ที่ได้รับสิทธิในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูล

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดเกี่ยวกับเราผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
สถานที่ติดต่อ:
32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
Tel: 02-563-6187-8 Fax: 02-563-6089
Mobile: 081-648-7459
E-mail: surapa@greenproksp.com
website: www.greenproksp.co.th
ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ: LINE ID :@greenprokspacc Facebook เพจ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

การร้องเรียนเมื่อการระเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล