Greenpro KSP

We Capitalise Your Value Globally

Our Story

Greenpro KSP Group

เราคือผู้ให้บริการรับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางแผนภาษี รับวางระบบบัญชี ที่ปรึกษาบัญชีภาษี บัญชีแฟรนไชส์ คอร์สเรียนบัญชีภาษี วิทยากรบรรยายบัญชีภาษี บริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีสูง

Vision

“To be a globally renowned conglomerate corporate and financial advisory company committed to assisting clients to capitalise their value while maximizing wealth.”

Mission

“To uphold the highest ethic while assisting clients to monetise, capitalise and securitise their value at a global scale.”

“To empower the mass-market to access investment opportunities and enjoy the experience of building wealth.”

Management
International

CEO

CK Lee
FCCA, CPA(HK), CA(M)
CK เป็นสมาชิกของ ACCA และ Malaysia Institute of Accountants นอกจากนี้ CK ยังมีคุณวุฒิทางวิชาชีพจาก Hong Kong Institute of Certified Public Accountants
เขาได้ขยายบริการวิชาชีพของเขาให้ครอบคลุมถึงเรื่องบัญชี ภาษีอากร การวางแผนโครงสร้างองค์กรโดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ CK ยังได้ก่อตั้งสมาคมระหว่างประเทศ (CBBA) – องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำในธุรกิจระหว่างประเทศแก่สมาชิกที่ลงทุนในธุรกิจ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ถึงปี ค.ศ. 2013 CK ได้เริ่มต้นอาชีพของเขาด้วยการเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศมาเลเซีย ฮ่องกง และจีน หลังจากที่บริษัท Greenpro ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดใน ปี ค.ศ. 2013 CK ได้รับหน้าที่เข้ามาดูแลแผนกลยุทธ์และการกำหนดทิศทางทางธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษัท Greenpro Capital
Gilbert Loke
MBA, FCPA, CFP(M), CWM, MHKSI
Gilbert ทำงานเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ZMay Holdings ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยเริ่มทำงานตั้งแต่เดือนมกราคม ปี ค.ศ.2008 จนถึงเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2008 ในระหว่างนั้น เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการด้านการเงินให้กับบริษัท Asia Properties Inc. และ Sino Bioenergy Inc., ด้วย ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ OTC ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Gilbert ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในปี ค.ศ. 2011 และปี ค.ศ. 2012
Gilbert มีความรู้ความชำนาญในด้านบัญชีและเป็นนักบัญชีมานานกว่า 30 ปี เขาได้รับการฝึกอบรม และได้รับการรับรองเป็นผู้สอบบัญชี โดยได้ทำงานให้กับ UHY (เดิมชื่อ Hacker Young) Chartered Accountant หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในระหว่างปี ค.ศ. 1980 จนถึงปี ค.ศ. 1988.
Gilbert มีประสบการณ์มากมายในด้านการตรวจสอบบัญชี การทำบัญชี ภาษีอากร การกำกับดูแลกิจการในต่างประเทศ และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ทำให้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาทางธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ให้กับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม
นอกจากนี้ Gilbert ยังเป็นสมาชิกของ CBBA และช่วยเหลือองค์กรในการพัฒนาด้านกิจกรรมเพื่อช่วยให้สมาชิก CBBA ทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

Management
Thailand

Director

คุณประภากร เสาเกลียว
ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)
คุณประภากร เสาเกลียว เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณประภากรมีความรู้ความชำนาญในด้านการตรวจสอบบัญชี การทำบัญชี ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปีคุณประภากรเป็นเจ้าของและเป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท KSP ก่อนที่จะควบรวมกิจการกับกลุ่มบริษัท Greenpro Capital
ในปัจจุบัน คุณประภากรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท Greenpro KSP โดยรับผิดชอบในด้านพัฒนาธุรกิจ และบริหารทีมงาน
คุณประภากรจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี และปริญญาโทด้านกฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Directing Manager

คุณสุรภา แจ่มแจ้ง
ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA)
คุณสุรภา แจ่มแจ้ง เป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณสุรภามีความรู้ความชำนาญในด้านการตรวจสอบบัญชี การทำบัญชี ภาษีอากร และระบบควบคุมการบริหารทางการเงิน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี
นอกจากนี้ คุณสุรภายังเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและการเงินให้กับบริษัทในประเทศไทยหลายบริษัท และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมทางด้านบัญชีให้กับหลายองค์กร
คุณสุรภาเป็นเจ้าของ และเป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท KSP ก่อนที่จะควบรวมกิจการกับกลุ่มบริษัท Greenpro Capital Corp.
ในปัจจุบัน คุณสุรภาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท Greenpro KSP โดยรับผิดชอบในเรื่องการตลาด และบริหารทีมงาน
คุณสุรภาจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยสยาม และปริญญาโททางด้านบัญชีการเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Greenpro KSP’s Corporate Value

“7Rs” Organization

1.Relation

Relation Always do our best to develop and build good relationship With our clients who have relied on us to take care of their needs and goals.

2.Reliability

Reliability Always do our best to gain trust from clients who ultimately feel that we are reliable people and organization with integrity and honesty

3.Result-Driven

Result-Driven Always do our best to deliver the result which our clients, Team members, partners and investor are expecting to do and be responsible.

4.Responsibility

Responsibility Always do our best to be responsible for your behavior to deliver good business performance, corporate social performance, corporate citizenship and corporate social value.

5.Realistic

Always do our best to deliver realistic performance advices, opinions and finding to our stakeholder with high degree of accuracy, reliability, integrity
and honesty.

6.Relation

Relation Always do our best to build, develop and grow our organization into a reputable organization as perceived by our existing and potential stakeholder. and honesty.

7.Resilient

Resilient Always do our best to follow the above, develop strong capability and System to withstand changes of hazardous events happening to our business environment and still has our ability to sustain and function without difficulty.