ที่ปรึกษาบัญชี ประสบการณ์กว่า 28 ปี

ที่ปรึกษาบัญชี เราบริการรับเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้การจัดทำข้อมูลด้านบัญชีเป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วน และช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ😊

ที่ปรึกษาบัญชี

การดำเนินทุกรูปแบบของธุรกิจที่จะต้องมีคือ งานบัญชี จะรับผิดชอบเรื่องการบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัททั้งหมด รวมถึงการยื่นภาษีต่างๆอีกด้วย เพื่อให้บัญชี/การเงินของท่านโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีปัญหาตามหาทีหลัง กิจการจะต้องหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาบัญชีโดยตรงมาคอยแนะนำ วางแผน การทำบัญชีของกิจการ ดังนั้นเรามาดูกันว่าทำไมเราต้องมีที่ปรึกษาด้านบัญชี

ที่ปรึกษามีความสำคัญ ดังนี้

 • สามารถวางโครงสร้างทางบัญชี และ วางระบบบัญชีได้ถูกต้องกับธุรกิจ
 • ลดความเสี่ยงทางการเงิน
 • ลดข้อผิดพลาดในการทำบัญชี ประหยัดเวลาในการทำงาน
 • ผู้ประกอบการนำข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ไปใช้ตัดสินใจในการวางแผนด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
 • การวางแผนภาษีที่ดี ยื่นภาษีให้ถูกต้องตรงกับรอบการยื่นภาษี และเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการโดนสรรพากรตรวจสอบ

ปัญหาด้านบัญชีที่ผู้ประกอบการอาจจะต้องพบเจอในการทำธุรกิจ

การทำธุรกิจอาจเจอปัญหาทางบัญชีที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อการบริหารเงินและการดำเนินกิจการ อย่างเช่น

 1. การบันทึกรายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้อง: การบันทึกข้อมูลทางการเงินอาจผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลให้ความเชื่อถือในรายงานการเงินลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 2. ความเข้าใจไม่ถูกต้องในหลักการบัญชี: การไม่เข้าใจหลักการบัญชีอาจทำให้การบันทึกรายการบัญชีไม่ถูกต้อง และอาจเกิดปัญหาในการสร้างงบการเงินและรายงานการเงิน
 3. ปัญหาในการเก็บรักษาเอกสารบัญชี: การเก็บรักษาเอกสารบัญชีไม่เพียงพอหรือเกิดการสูญหายอาจทำให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบขึ้นได้
 4. การสร้างงบการเงินไม่ถูกต้อง: การสร้างงบการเงินที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์สถานะการเงินของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
 5. ปัญหาในการจัดการเงินสด: การบริหารจัดการเงินสดไม่เพียงพออาจทำให้เกิดความขาดแคลนหรือการใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้
 6. ปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการบัญชี: การปรับปรุงกระบวนการบัญชีที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

⭐ เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ผู้ประกอบการควรมีการวางแผนและบริหารการเงินและบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพิจารณาจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางบัญชีเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารเงินและบัญชีของธุรกิจอย่างเหมาะสม

ทำไมถึงต้องใช้บริการที่ปรึกษาด้านบัญชี?

ที่ปรึกษาด้านบัญชีคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน คอยให้คำแนะนำคาดการณ์ทางการเงินให้กับธุรกิจ และช่วยนำเสนอให้ฝ่ายบริหารเข้าใจได้ว่าข้อมูลและตัวเลขขององค์กรเป็นอย่างไร?
💚กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป ให้บริการงานด้านบัญชีครบวงจร ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาด้านบัญชีแก่ท่านได้ไม่ว่าจะเป็น

 • ให้คำปรึกษาด้านเอกสารทางบัญชี
 • ให้คำปรึกษาการวางระบบบัญชี
 • ให้คำปรึกษาการควบคุมภายในทางด้านบัญชี
 • ให้คำปรึกษาการทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตฐานการรายงานทางการเงิน
 • ให้คำปรึกษาในการปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ปรึกษาด้านเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อย่างถูกต้อง

⭐ นอกจากนี้การคาดการณ์ทางการเงินก็ยังเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญ ที่ต้องช่วยในการตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ โดยการวิเคราะห์บัญชีเจ้าหนี้ ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาด้านบัญชีเพื่อช่วยธุรกิจปรับปรุงกระบวนการทำบัญชีได้

 • การคาดการณ์ทางการเงิน
 • การวิเคราะห์งบการเงิน
 • การตรวจสอบความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจของคุณ
 • การวิเคราะห์บัญชีเจ้าหนี้
 • ตั้งค่าการบัญชีให้สอดคล้องกัน

ประโยชน์ของการจ้างที่ปรึกษาด้านบัญชี

 1. ความถูกต้องและเป็นมาตรฐาน : มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานทางการเงินและบัญชีอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีและมาตรฐานทางการเงิน ช่วยให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
 2. ประหยัดเวลาและทรัพยากร : การจ้างที่ปรึกษาจะช่วยประหยัดเวลาของธุรกิจ ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการทำงานบัญชีและรายงานการเงินที่ซับซ้อนด้วยตัวเอง ที่ปรึกษาจะเข้ามาช่วยในงานบัญชีส่วนนี้ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการบริหารธุรกิจส่วนอื่น
 3. ความรู้และความเชี่ยวชาญ : การวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ที่ปรึกษาสามารถให้คำแนะนำและบอกแนวทางดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจได้
 4. การวางแผนและการตัดสินใจ : ที่ปรึกษาช่วยในการวางแผนทางการเงินและการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการลงทุน การเงินที่มีความเสี่ยง และการเติบโตของธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจ
 5. การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ: การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการ การเงินและการบริหารหากพบปัญหาหรือข้อผิดพลาดของบัญชี เราสามารถช่วยหาทางแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้การบริหารเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 6. ความปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง: กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีมักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ที่ปรึกษาจะช่วยในการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้จากการให้บริการเรา

บริหารด้านบัญชีและการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วางแผนงานบัญชี การเงินได้อย่างถูกต้อง
– การจัดทำรายงานการเงิน
– การวางแผนการเงิน
– การควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ให้คำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อสร้างรายงานที่ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น
– การวิเคราะห์สภาพคล่องของเงินสด ประสิทธิภาพการเงิน
– การสร้างรายงานวางแผนทางภาษี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ประหยัดเวลา

ช่วยผู้ประกอบการลดภาระงานในด้านบัญชี เพื่อให้สามารถมุ่งไปที่การบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กฎหมายและกฎระเบียบ

– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี
– ให้คำแนะนำกฎระเบียบทางบัญชี เพื่อให้ธุรกิจปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงในด้านกฎหมาย

วางแผนบรรเทา
ภาระทางภาษี

– วางแผนภาษีอย่างเหมาะสมให้กับธุรกิจเพื่อลดภาระทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและป้องกันการเกิดปัญหาในระยะยาว
– ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ การเสียค่าปรับที่ไม่สมเหตุสมผล
– ลดความเสี่ยงด้านการทำผิดกฎหมายภาษี

การปรับปรุงระบบบัญชี

– วิเคราะห์และปรับปรุงระบบบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดความผิดพลาดจากการทำงาน
– วางระบบบัญชีให้ Flow ของเอกสาร เกิดการควบคุมภายในลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน หรือการตกหล่นของข้อมูล

สำหรับผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มีการดำเนินธุรกิจและยังไม่เข้าใจงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือ การปฏิบัติด้านบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของบัญชี ผู้ประกอบการควรหาที่ปรึกษาด้านบัญชีเพื่อช่วยวางแผนระบบการทำงานให้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

💚 กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป (Greenpro KSP Group) เราให้บริการรับเป็นที่ปรึกษาบัญชี ทุกรูปแบบธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง บริษัท หจก. SMEs, Startup จะช่วยให้คำปรึกษาและเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้านบัญชีให้ธุึรกิจท่าน รวมถึงให้คำแนะนำด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการ ให้คำแนะนำด้านภาษีที่ถูกต้องให้แก่ท่าน เนื่องจาก สำนักงานบัญชี เป็นธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงกว่า 28 ปี

พร้อมทีมงานนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมด้านการทำบัญชี รวมถึงการให้บริการงานบัญชีที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเราจะมอบแต่สิ่งดีๆ เมื่อท่านเลือกใช้บริการทำบัญชีกับเรา

Greenpro KSP Accounting Service

บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และเป็นบริษัทชั้นนำด้านทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย
————————–
อีกทั้งเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์
>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ให้บริการในราคาที่เหมาะสม


ติดต่อบริการที่ปรึกษาบัญชี

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend
ให้คะแนน
แชร์