ที่ปรึกษาวางแผนภาษี

ที่ปรึกษาวางแผนภาษี ช่วยให้คำปรึกษาผู้ประกอบการวางแผนชำระภาษีได้อย่างถูกต้องและเป็นการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรในการบริหารค่าใช้จ่ายทางด้านภาษี 😊

กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป (Greenpro KSP Group) ให้บริการที่ปรึกษาวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบ การบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล บริษัท หจก. ไม่ว่าจะเป็น SMEs, Startup องค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ในทุกธุรกิจ เช่น ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ด้วยทีมงานนักบัญชีที่มีประสบการณ์ด้านภาษีกว่า 28 ปี ช่วยกิจการดูแลจัดการเรื่องภาษี เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรเรียกพบ หรือ ถูกประเมินภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

ที่ปรึกษาวางแผนภาษี

📝 ปัจจุบันภาษีเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างยิ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อีกหนึ่งปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

หากมีข้อผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หรือทำให้ท่านโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังหรือได้รับโทษตามกฎหมาย ดังนั้นการวางแผนภาษีผู้ประกอบการต้องศึกษาอย่างละเอียดหรือหาที่ปรึกษาเฉพาะทางเพื่อช่วยท่านแก้ไขปัญหาและวางแผนกับธุรกิจของท่านโดยตรง เพื่อดำเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กฎหมายภาษีได้กำหนดไว้

 • ให้คำปรึกษาปัญหาด้านภาษีเพื่อหาแนวทางแก้ไขและทางออกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ให้คำแนะนำในการวางแผนภาษี เพื่อให้เป็นการประหยัดค่าภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายภาษี
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีธุรกิจธุรกิจเฉพาะ
 • ให้คำปรึกษาในด้านการจัดทำเอกสารด้านบัญชีที่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
 • ให้คำปรึกษาด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของท่าน
 • ลดความเสี่ยงของกิจการในการถูกประเมินเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
 • ติดต่อประสานงานกับกรมสรรพากรในการจัดการประเด็นปัญหาภาษี

ปัญหาที่ธุรกิจต้องพบเจอเรื่องภาษี?

ธุรกิจมักประสบปัญหาจากการถูกกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบ

มีหลายธุรกิจที่ประสบปัญหาจากการโดนกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลังหรือการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

ธุรกิจขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำภาษี

ธุรกิจขาดผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านภาษี ทำให้เกิดความผิดพลาดและถูกประเมินภาษีเพิ่มเติมพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มเป็นจำนวนเงินที่สูงรวมทั้งขาดผู้ติดต่อประสานงานและชี้แจงต่อกรมสรรพากรเมื่อมีประเด็นทางภาษี

ธุรกิจต้องวางแผนเพื่อการประหยัดภาษี

การเสียภาษีโดยถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จะทำให้ประหยัดเงินภาษี รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด ซึ่งไม่เป็นการทุจริตหรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

ธุรกิจต้องมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

ทุกธุรกิจต้องมีการจัดระบบควบคุมภายในรวมถึง การวางระบบบัญชี เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายธุรกิจและตอบสนองข้อกำหนดของกฎหมาย

ทำไมถึงต้องใช้บริการที่ปรึกษาวางแผนภาษี?

สำหรับผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ยังไม่เข้าใจด้านภาษีของการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง หากขาดความรู้ประสบการณ์ อาจทำให้ไม่สามารถวางแผนภาษีเพื่อเป็นการประหยัดค่าภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ประกอบการควรหาที่ปรึกษาด้านภาษีโดยตรงเพื่อช่วยวางแผนภาษีในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ดังนี้

 1. ความซับซ้อนในกฎหมายภาษี : กฎหมายภาษีมีความซับซ้อนและมีขั้นตอนยุ่งยาก ผู้ประกอบการควรหาที่ปรึกษาภาษี ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อช่วยวางแผนภาษีของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
 2. การปรับปรุงการบริหารภาษี : วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการบริหารภาษีให้เข้ากับธุรกิจ
 3. ประหยัดเงิน : วางแผนการเสียภาษีเพื่อบรรเทาภาระทางภาษี
 4. การลดความเสี่ยง : การทำธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงทางภาษี เช่น การบริหารภาษีไม่ถูกต้อง หรือเสียภาษีโดยใช่เหตุ ที่ปรึกษาจะเข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจากการมีที่ปรึกษา

1. ให้คำปรึกษาลดความเสี่ยงทางภาษี

ลดความเสี่ยงทางภาษีของธุรกิจ ในการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง การประเมินภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ที่ส่งผลกระทบต่อการเงินของธุรกิจ

2. ช่วยธุรกิจประหยัดภาษี

ช่วยวางแผนและบริหารจัดการเรื่องภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งเป็นการวางแผนที่ดีให้ธุรกิจประหยัดภาษีอย่างถูกกฎหมาย เป็นการบรรเทาภาระภาษีของผู้ประกอบการ โดยมิได้เป็นการทุจริตหรือหลบเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด

3. แก้ไข/แนะนำข้อผิดพลาดทางภาษีและวางแผนภาษีล่วงหน้าที่ถูกต้อง

เราสามารถช่วยแก้ไขธุรกิจที่ประสบปัญหาเรื่องภาษี ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ ช่วยวางแนวทาง แนะนำการปฎิบัติที่ถูกต้องทางภาษีให้กับธุรกิจเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น

การวางแผนภาษีไม่ใช่การหนีภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษีแต่อย่างใด แต่การวางแผนภาษีนั้น จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่จะช่วยให้ธุรกิจประหยัดเงินค่าภาษีตามหลักของกฎหมาย


💚 กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป ช่วยดูแลการวางแผนภาษี เพื่อช่วยผู้ประกอบการในด้านต่างๆ

ในปัจจุบันการทำธุรกิจ ผู้ประกอบการต่างเจอปัญหาระบบภาษีที่มีความซับซ้อน ขั้นตอนที่ยุ่งยาก จนผู้ประกอบการหลายท่านอาจเคยประสบปัญหา ยื่นเอกสารตกหล่นโดนค่าปรับเงินเพิ่ม เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง โดนหมายเรียก หรือเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน รายได้ใกล้กัน แต่ธุรกิจของท่านกลับต้องจ่ายภาษีแพงกว่าเพื่อน เพราะไม่ได้วางแผนภาษี หรือวางระบบบัญชีในองค์กร

 • วางระบบบัญชีให้เกิด Flow ของเอกสาร เกิดการควบคุมภายใน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน หรือการ
  ตกหล่นของข้อมูล
 • แนะนำแนวทางในการประหยัดค่าภาษี บรรเทาภาระทางภาษีได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • วางแผนกลยุทธ์ชำระภาษีอย่างครอบคลุม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในระยะยาว
 • ลดความซับซ้อนขั้นตอนภาษี และจัดเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นภาษี ชำระภาษี
 • ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ การเสียค่าปรับที่ไม่สมเหตุสมผล
 • ลดความเสี่ยงด้านการทำผิดกฎหมายภาษี
 • ให้คำแนะนำการปฏิบัติ และจ่ายภาษีได้อย่างถูกต้อง ทั้งภาษีนิติบุคคล และภาษีบุคคลธรรมดาของกรรมการ ช่วยผู้ประกอบการแก้ปัญหาได้ตรงจุด ลดความกังวลเรื่องภาษี

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาระยะยาวด้านบัญชี และภาษี กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป ช่วยดูแลระบบหลังบ้านของธุรกิจอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ผู้ประกอบการวางใจได้มีเวลาโฟกัสกับหน้าบ้าน การวางแผนการขายสินค้าอย่างเต็มที่ สามารถดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ภายใต้ความถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย


ติดต่อบริการที่ปรึกษา วางแผนภาษี

ติดต่อสำนักงานบัญชี บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร085-067-4884

Add Friend
5/5 - (1 vote)
แชร์