ประโยชน์ของงบการเงิน

ประโยชน์ของงบการเงิน เป็นตัวสะท้อนผลกิจการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจวางแผนดำเนินงานในอนาคต

ประโยชน์ของงบการเงิน

งบการเงิน คือรายงานทางการเงิน ที่ต้องนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า / กรมสรรพากรทุกปี และงบการเงินภายใน ซึ่งเป็นตัวสะท้อนผลของกิจการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน

เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจวางแผนดำเนินงานในอนาคต และนำมาวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินว่าเป็นอย่างไร? ยอดขายเพิ่มขึ้น-ลดลง หรือมีกำไรจากธุรกิจหรือไม่? เป็นต้น  ทำให้เจ้าของกิจการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มองเห็นถึงความผิดปกติและสามารถปรับปรุงได้อย่างตรงจุด

ส่วนประกอบที่ต้องมีในงบการเงิน

  1. งบฐานะการเงิน : บอกสถานะของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
  2. งบกำไรขาดทุน : สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา
  3. งบกระแสเงินสด : บอกถึงเงินสดที่หมุนเวียนจากกิจกรรมดำเนินงาน / การลงทุน / การจัดหาเงิน
  4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น : การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
  5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน : รายละเอียดเพิ่มเติม เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

📢 ผู้ประกอบการสามารถทราบข้อมูลทางการเงินของกิจการได้จากงบฐานะการเงิน ทราบผลการดำเนินงานของกิจการจากงบกำไร-ขาดทุน ส่วนงบกระแสเงินสดจะเป็นงบการเงินที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินในระหว่างงวดบัญชี

ลักษณะของงบการเงินที่ดี

  1. เข้าใจง่าย : ต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการสามารถอ่านและเข้าใจได้เป็นอย่างดี
  2. การตัดสินใจ : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต้องช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินเหตุการณ์ได้ รวมทั้งช่วยชี้ข้อผิดพลาดของผลการประเมินที่ผ่านมาได้
  3. ความน่าเชื่อถือ : ข้อมูลงบการเงินมีความน่าเชื่อถือ และต้องแสดงเหตุการณ์ทางบัญชีตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน
  4. การเปรียบเทียบ : ข้อมูลในงบการเงินต้องสามารถเปรียบเทียบกันในแต่ละปีได้ การเปรียบเทียบกันจะทำให้ผู้ประกอบการคาดคะเนสุขภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการได้

ติดต่อบริการบัญชี


ติดต่อบริการบัญชี  : บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
หรือโทร085-067-4884

5/5 - (1 vote)
แชร์