รับจดทะเบียนพาณิชย์ (รับจดทะเบียนการค้า)

รับจดทะเบียนพาณิชย์ (ทะเบียนการค้า) ขึ้นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งรูปแบบของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เราดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รับจดทะเบียนพาณิชย์ (รับจดทะเบียนการค้า)

เป็นอีกข้อกำหนดสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจค้าขาย เป็นหลักฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า และสร้างความมั่นใจได้ว่าร้านค้านั้นมีตัวตนและมีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่ง ทำให้ลูกค้าสามารถรับ-คืน-เปลี่ยนสินค้าได้ หรือหากสินค้าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ภายในระยะเวลารับประกัน

ทะเบียนพาณิชย์ เป็นการจดทะเบียนร้านค้าสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจค้าขายประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และมีหน้าร้าน ซึ่งใช้กับธุรกิจค้าขายและบริการขนาดเล็ก กิจการที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว ทำการค้าขายแบบง่ายไม่ซับซ้อน ทั้งการค้าขายแบบทั่วไป และการขายออนไลน์ ( แต่การขายออนไลน์จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ) 

ธุรกิจใดบ้างที่กฎหมายกำหนดต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วย

 • ธุรกิจเกี่ยวกับโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
 • ธุรกิจขายสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่างที่ขายได้ 20 บาทขึ้นไปต่อวัน หรือมีสต็อกสินค้าไว้ขายรวมมูลค่าทั้งหมดเป็นเงิน 500 บาทขึ้นไป
 • นายหน้าหรือตัวแทนขายที่ทำเกี่ยวกับสินค้าอย่างเดียวหรือหลายอย่าง และสินค้านั้นมีมูลค่ารวมทั้งหมดในวันหนึ่งวันใดเป็นเงิน 20 บาทขึ้นไป
 • ธุรกิจหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมอย่างเดียวหรือหลายอย่าง ที่ขายสินค้าที่ผลิตวันหนึ่งวันใดได้ 20 บาทขึ้นไป หรือวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตรวมมูลค่าทั้งหมด 500 บาทขึ้นไป
 • ธุรกิจขนส่งทางทะเล ขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง รถไฟ รถราง รถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับแลกเปลี่ยน หรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำและการทำโรงแรม การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน
 • ธุรกิจขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิตอลเฉพาะที่เกี่ยวกับบันเทิง
 • ธุรกิจให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
 • ธุรกิจขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
 • ธุรกิจให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงคาราโอเกะ
 • ธุรกิจให้บริการเครื่องเล่มเกม
 • ธุรกิจให้บริการตู้เพลง
 • ธุรกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลักและงานหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกและค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
 • ธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  ธุรกิจบริการอินเตอร์เน็ต
 • ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • ธุรกิจบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วย

 • ธุรกิจขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต ผ่านซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผนวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
 • ธุรกิจขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
 • ธุรกิจซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • ธุรกิจบริการอินเตอร์เน็ต
 • ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 • ธุรกิจบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • ธุรกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
 • ธุรกิจการให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
 • ธุรกิจการให้บริการเครื่องเล่นเกม
 • ธุรกิจการให้บริการตู้เพลง
 • ธุรกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้า และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

ธุรกิจที่ได้รับ “ยกเว้น” จดทะเบียนพาณิชย์ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วย

 • ธุรกิจค้าเร่ แผงลอย
 • ธุรกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
 • ธุรกิจของนิติบุคคลที่มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
 • ธุรกิจของกระทรวง ทบวง กรม
 • ธุรกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
 • ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515

วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์    

ตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ เจ้าของกิจการมีหน้าที่ต้องไปขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน โดยมีวิธีการจดทะเบียนพาณิชย์ดังนี้

1.เอกสารที่ใช้จดทะเบียน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของธุรกิจ
 • แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ แบบ ทพ. ซึ่งสามารถขอได้จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทุกเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา
 • แผนที่แสดงสถานที่ตั้งร้าน
 • หากเป็นนิติบุคคลให้เตรียมหนังสือรับรองบริษัท
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 50 บาท
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า (กรณีเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เจ้าของสถานที่)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของกรรมสิทธิ์ (กรณีเจ้าของธุรกิจไม่ใช่เจ้าของสถานที่)

2.สถานที่จดทะเบียน

สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง เทศบาล อบต. ที่ธุรกิจของเจ้าของธุรกิจตั้งอยู่เท่านั้น โดยสามารถแยกย่อยได้ดังนี้

2.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่  

 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
 • ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น

2.2 ในภูมิภาค ยื่นจดทะเบียนได้ที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา รับจดทะเบียนของผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี

รับจดทะเบียนพาณิชย์ (รับจดทะเบียนการค้า)

 1. ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ค่าบริการ 4,000 บาท (ก่อน VAT)
 2. ต่างจังหวัด จัดทำเอกสาร 2,000 บาท (ก่อน VAT)
  *ต่างจังหวัดให้ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้ไปจดทะเบียนพาณิชย์ (จดทะเบียนการค้า) ทางเราเป็นผู้จัดทำเอกสารให้

ข้อดีของการใช้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ (รับจดทะเบียนการค้า) กับเรา

•เรามีทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพให้บริการแก่ท่าน
•ช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องดำเนินเรื่องต่างๆ ด้วยตนเอง
•ค่าบริการเหมาะสมคุ้มค่า
•มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

บริการด้วยทีมงานจดทะเบียนมืออาชีพ
“ประสบการณ์โดยตรง”
รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม
🥰บริการประทับใจ ยินดีให้คำปรึกษา!


สนใจบริการ รับจดทะเบียนพาณิชย์ รับจดทะเบียนการค้า ปรึกษาเราได้ฟรี!

ติดต่อ: บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
43 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02 210 0281, 02 210 0282
มือถือ : 094 864 9799084 360 4656
LINE ID : @greenproksp
E-mail : info.th@greenproksp.com

Add Friend

แผนที่

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง จำกัด
รับจดทะเบียนบริษัท by กรีนโปร เคเอสพี คอนซัลติ้ง

5/5 - (1 vote)
แชร์