รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) กระบวนการตรวจสอบบัญชีที่มีความสำคัญในการบริหารธุรกิจด้าน บัญชี การเงิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

รับตรวจสอบบัญชี เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ของการบันทึกบัญชีของกิจการ หรือเรียกว่าการตรวจสอบ งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะตรวจสอบข้อมูลในงบการเงิน รวมถึงเอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชี ว่ากิจการได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปอย่างถูกต้องหรือไม่ รวมถึงงบการเงินของกิจการถูกต้องตามควรหรือไม่

และเพื่อให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัทว่าเป็นอย่างไร ทำให้มองเห็นทุกด้านเกี่ยวกับการเงินของบริษัท เช่น งบกระแสเงินสดหรืองบการเงิน ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีเงินสดเท่าไหร่ โดยแสดงผ่านรายงานเงินสด ทำให้เห็นรายรับรายจ่ายเงินสด  อัตราเงินทุนหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียนหรือความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น ทำให้เห็นกระแสเงินสดหรือที่มีความสำคัญมาก ทำให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปต่อได้

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรง มากด้วยประสบการณ์ เน้นถึงคุณภาพของงานตรวจสอบบัญชีและความตรงต่อเวลา ให้บริการแก่ท่านในราคาที่เหมาะสม รับตรวจสอบบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับตรวจสอบบัญชีทุกธุรกิจ เน้นคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม

“ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป”

เหตุผลที่ต้องตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบบัญชีช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่รายงานอยู่เป็นความจริง ถูกต้องตามหลักการบัญชีและมาตรฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เชื่อถือได้จริง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ
 • รับตรวจสอบบัญชีป้องกันการทุจริตหรือความผิดพลาดทางการเงิน ซึ่งการตรวจสอบนี้ช่วยในการพิจารณาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ตรวจสอบบัญชีช่วยให้ธุรกิจรู้ถึงจุดอ่อนและข้อผิดพลาดในกระบวนการบริหารเงิน ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินได้อย่างต่อเนื่อง
 • รับตรวจสอบบัญชีเพิ่มความมั่นใจว่าทรัพยากรทางการเงินถูกจัดการอย่างเหมาะสมและปลอดภัยไม่มีการรั่วไหลหรือการทุจริตที่อาจกระทบต่อการเงินของธุรกิจ
 • การระบุและประเมินความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงได้

เหตุผลควรใช้บริการตรวจสอบบัญชีกับเรา

ระบบการทำงาน

– การตรวจสอบบัญชี เน้นคุณภาพผลลัพธ์ของงาน

– ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

– ยึดหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

– มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยตรวจสอบบัญชี ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น

ค่าบริการเหมาะสม

– ค่าบริการตรวจสอบบัญชี คุ้มค่า ในราคาที่เหมาะสม

ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี

– มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีที่หลากหลายประเภทธุรกิจ

– พร้อมทีมงานคอยให้คำปรึกษาการตรวจสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 28 ปี

– มีความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน

ความตรงต่อเวลา

– ตรงต่อเวลาและใส่ใจในงานตรวจสอบ

– มีความเที่ยงธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้

ขอบเขตของการให้บริการรับตรวจสอบบัญชี

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS)
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของงบแสดงสถานะการเงิน (สินทรัพย์, หนี้สิน, ทุน)
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของงบกำไรขาดทุน (รายได้, ต้นทุน และ ค่าใช้จ่าย)
 4. เซ็นรับรองงบการเงิน
 5. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี ระบบควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
 6. ประเมินความเหมาะสมหลักการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
 7. เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ ซึ่งได้พบในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
 8. ทำการเสนอข้อคิดเห็น และข้อสังเกตที่พบเจอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีให้ทางผู้บริหารได้ทราบ
 9. ให้บริการในเรื่องของการยื่นงบการเงินที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี

 1. เก็บข้อมูล (Data Gathering)
  เก็บข้อมูลทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือบุคคลที่ต้องการตรวจสอบ ข้อมูลที่ต้องเก็บรวมถึงสมุดรายวันบัญชีและเอกสารทางการเงินอื่นๆ เช่น ใบแจ้งยอดเงินคงเหลือธนาคาร ใบแจ้งหนี้จากลูกค้า ใบสำคัญจ่าย เป็นต้น
 2. วางแผนการตรวจสอบ (Audit Planning)
  วางแผนการตรวจสอบโดยกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ รวมถึงการกำหนดระยะเวลาและทีมตรวจสอบที่จะดำเนินการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับการตรวจสอบในขั้นตอนถัดไป
 3. การทดสอบความถูกต้อง (Substantive Testing)
  การตรวจสอบความถูกต้องส่วนสำคัญของรายการบัญชี เช่น การตรวจสอบรายการซื้อขาย รายการค่าใช้จ่าย และรายการบัญชีลูกหนี้ เป็นต้น
 4. การตรวจสอบควบคุมภายใน (Internal Control Testing)
  ตรวจสอบระบบควบคุมภายในขององค์กรเพื่อประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันความผิดพลาดและมีการทุจริตในการดำเนินงานหรือไม่
 5. การรายงานผล (Reporting)
  หลังจากสิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบ ทีมตรวจสอบจะรายงานผลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นเจ้าของธุรกิจ กรรมการ เป็นต้น
 6. ติดตามและการแก้ไข (Follow-up and Remediation)
  หลังจากการรายงานผลการตรวจสอบ จะต้องติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่พบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแก้ไขให้เสร็จสิ้น

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ทีมตรวจสอบจะสรุปผลการตรวจสอบและให้ความเห็นหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือปรับแก้ปัญหาที่พบในกระบวนการบัญชีและระบบควบคุมภายในขององค์กรหรือบุคคลนั้น การตรวจสอบบัญชีเป็นกระบวนการที่ต้องคอยระวังและใส่ใจในรายละเอียดอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีผลต่อความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือในข้อมูลทางการเงินขององค์กรหรือบุคคลนั้น

ประโยชน์การตรวจสอบบัญชี

 1. การระบุข้อผิดพลาดและการฉ้อโกง :
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้ค้นพบข้อผิดพลาดทางการบัญชีและความไม่สอดคล้อง และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของรายการธุรกรรมเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและการกระทำที่ไม่เหมาะสมในบัญชี
 2. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล:
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลในบัญชีเป็นความจริงและถูกต้อง นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจทางการเงินและการวางแผนอื่น ๆ ได้เสมอ
 3. การปรับปรุงการเงิน:
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้คุณสามารถตระหนักถึงสถานะการเงินของคุณ และช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงยอดคงเหลือ, การจัดการภูมิคุ้มกัน, และการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การปฏิบัติตามกฎหมาย:
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้คุณสามารถแน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงิน ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจ
 5. การพัฒนาการบริหารจัดการเงิน:
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้คุณทราบถึงวิธีการใช้เงินและการจัดการธุรกรรมในบัญชีของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์และแผนการเงินที่ดีขึ้น
 6. การให้ความมั่นใจในผู้ที่เกี่ยวข้อง:
  การตรวจสอบบัญชีช่วยให้ผู้ลงทุน, พาร์ทเนอร์ธุรกิจ, หรือหน่วยงานทางการเงินอื่น ๆ มีความเชื่อถือในความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลในบัญชีของคุณ

การตรวจสอบบัญชีเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความน่าเชื่อถือในธุรกิจและการเงิน มันช่วยให้คุณมั่นใจในความถูกต้องและความเป็นธรรมของข้อมูล และช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าในการวางแผนและการดำเนินการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น


Greenpro KSP Group มีความเชี่ยวชาญการรับตรวจสอบบัญชี

บริษัทชั้นนำด้านทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย อีกทั้งเรายังเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น

 1. ธุรกิจซื้อมา – ขายไป
 2. ธุรกิจบริการ
 3. ธุรกิจผลิต / จำหน่ายสินค้า
 4. มูลนิธิ / สมาคม เกี่ยวกับศาสนา
 5. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / ร้านวัสดุก่อสร้าง
 6. ธุรกิจขายของออนไลน์
 7. ธุรกิจขนส่ง
 8. ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม / ธุรกิจสุขภาพ
 9. ธุรกิจคลินิกทันตกรรม
 10. ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
 11. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 12. ธุรกิจการเงิน

>>และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีงบเปล่า 6,000 บาท ส่วนงบที่มีรายการเคลื่อนไหวพิจารณาตามปริมาณเอกสาร ความซับซ้อน และประเภทของธุรกิจ สามารถโทรติดต่อสอบถามค่าบริการได้ ยินดีให้คำปรึกษา

ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

ยอดรายได้ (บาท) ซื้อมา ขายไป บริการ ผลิต ซื้อมา ขายไป บริการ ผลิต
1.ไม่มีรายได้หลักจาก การประกอบธุรกิจ
2.มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5 รายการ/ปี
3.มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิไม่เกิน 10,000 บาท
4 ไม่มีหนี้สินระยะยาว (เงินกู้ต่างๆ)
ภาษาไทย
6,000
ภาษาไทย
6,000
ภาษาไทย
6,000
ภาษาอังกฤษ
16,000
ภาษาอังกฤษ
16,000
ภาษาอังกฤษ
16,000
1-500,0008,0009,0009,00018,00019,00019,000
1-1,000,00010,00011,00013,00020,00021,00023,000
1-3,000,00012,00013,00015,00022,00023,00025,000
1-5,000,00015,00016,00018,00025,00026,00028,000
1-7,000,00018,00020,00022,00028,00030,00032,000
1-10,000,00020,00022,00024,00030,00032,00034,000
1-20,000,00025,00027,00029,00035,00037,00039,000
1-30,000,00030,00033,00036,00040,00043,00046,000
1-40,000,00035,00039,00042,00050,00054,00057,000
1-50,000,00040,00044,00048,00055,00059,00063,000
1-60,000,00045,00050,00055,00060,00065,00070,000
1-70,000,00050,00055,00060,00065,00070,00075,000
1-80,000,00055,00060,00065,00070,00075,00080,000
1-90,000,00060,00065,00070,00075,00080,00085,000
1-100,000,00065,00070,00075,00080,00085,00090,000
100,000,000 ขึ้นไปพิจารณาเป็นรายพิจารณาเป็นราย

Remark

ราคานี้สำหรับงานที่นำเอกสารมาตรวจสอบที่สำนักงาน Greenpro KSP Auditing เท่านั้น
ลูกค้าเป็นผู้จัดส่งเอกสารและรับคืนจากสำนักงาน
*** กรณีให้ทางสำนักงานรับและส่งคืนเอกสารขอคิดค่าบริการตามที่จ่ายจริง

คำถามที่พบบ่อย

ประเมินราคาอย่างไร?

ราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร ความซับซ้อนของธุรกิจ ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

มีบริการรับส่งเอกสารไหม?

ปกติแล้วลูกค้าจะเป็นคนส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้สำนักงาน สำหรับในเขตกรุงเทพฯ ก็จะมีลูกค้าบางท่านนำเอกสารมาส่งที่ Office ในเขตกรุงเทพฯหากลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารสามารถแจ้งทางเราได้ เราสามารถจัดหาคนรับส่งเอกสารให้ได้

สำหรับในต่างจังหวัดลูกค้าเป็นผู้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้เรา นอกจากนี้แล้วเนื่องจากเรามีแฟรนไชส์ที่อยู่ในต่างจังหวัด จึงทำให้การรับส่งเอกสารสะดวกมากขึ้นด้วย

รับทำบัญชีด้วยไหม?

ใช่! นอกจากรับตรวจสอบบัญชีแล้วเรายังให้บริการรับทำบัญชีด้วย เนื่องจากบริษัทเรามีนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้บริหาร จึงทำให้ท่านไม่ต้องหาผู้ตรวจสอบบัญชีท่านสามารถใช้บริการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีกับเราได้เลย

รับวางระบบบัญชีด้วยไหม?

ใช่! เราให้บริการวางระบบบัญชีด้วย เรานำระบบบัญชีที่มีคุณภาพที่จะช่วยควบคุมข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อการบริหาร และเรายังมีโปรแกรมบัญชี ERP ใช้งานแบบ Online บน Cloud ทำงานได้ทุกที่ เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาเหมาะสม เพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าใช้ในองค์กรของท่าน เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรเพื่อก้าวนำคู่แข่งอย่างรวดเร็ว

ทำบัญชีกับเราปัญหาด้านภาษีจะหมดไปใช่ไหม?

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านบัญชี ภาษี กว่า 28 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ เมื่อลูกค้าทำบัญชีกับเรา สิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะให้คำแนะนำพร้อมวิธีการแก้ปัญหา ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาด้านบัญชี ภาษี และค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน


เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ

บริการประทับใจ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานบริการ รับตรวจสอบบัญชี คือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำปรึกษาเรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับคะ


ติดต่อบริการรับตรวจสอบบัญชี

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ออดิทติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/9 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
หรือโทร085-067-4884

Add Friend

เกี่ยวกับเราบริษัทรับตรวจสอบบัญชี

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ออดิทติ้ง จำกัด ให้บริการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ และทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบบัญชีให้กับธุรกิจหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ตรวจสอบบัญชีธุรกิจซื้อมา – ขายไป ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิตสินค้า บริหารงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ในด้านงานสอบบัญชีกว่า 28 ปี

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี ออดิทติ้ง จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม กรีนโปร เคเอสพี กรุ๊ป กลุ่มบริษัทให้บริการงานด้านบัญชี ครบวงจร

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังมีบริการงานด้านรับทำบัญชี รับวางระบบบัญชี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีราคาถูก โดยนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่ถูกต้องสำหรับใช้ในกิจการ จัดทำและบันทึกบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม รวมถึงการปิดงบการเงิน  >>คลิก รับทำบัญชี

รับวางระบบบัญชี

ให้บริการรับวางระบบบัญชี เราคือผู้เชี่ยวชาญการวางระบบบัญชี ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ประสบการณ์วางระบบบัญชีกว่า 25 ปี >>คลิก รับวางระบบบัญชี

4.6/5 - (5 votes)
แชร์