รับวางระบบบัญชี

รับวางระบบบัญชี ช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดแผนทางการเงิน การกำหนดบัญชีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง💻

รับวางระบบบัญชี – เราคือผู้เชี่ยวชาญการวางระบบบัญชี ยินดีให้คำปรึกษา!

รับวางระบบบัญชี การวางระบบบัญชีคือการกำหนดวิธีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการเงินขององค์กรหรือบริษัท เพื่อใช้ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ

การวางระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้องค์กรหรือบริษัทมีความโปร่งใสในการเงินและการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงช่วยให้การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจธุรกิจและการวางแผนในอนาคตขององค์กรหรือบริษัทได้ดีขึ้นด้วย

ทำไมถึงต้องวางระบบบัญชี

 • ระบบครอบคลุมการทำงาน คีย์ข้อมูลสะดวก ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน พนักงานบัญชีไม่ต้องเพิ่มภาระการทำงานที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและธุรกิจ
 • วางใจเรื่องระบบงานเอกสารบัญชีและการเงิน เพราะระบบรวมทุก Solution อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
 • ระบบงานบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ ข้อมูลชัดเจนมีประสิทธิภาพ อัปเดตข้อมูลแบบ Real Time ผ่านอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 • การทำงาน ตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนมีระบบงานแบ่งแยกชัดเจน
 • การบริหารงานมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
 • มีแนวปฏิบัติสำหรับการบริหารให้สอดคล้องกับการทำงานของธุรกิจ
 • ช่วยติดตามธุรกิจได้ทันสถานการณ์และควบคุมค่าใช้จ่ายและรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยเรียกดูข้อมูลงานบัญชีและงานการเงิน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
 • หากมีความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 • สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจในการวางแผนการเงินในอนาคต
 • มีระบบบริหารจัดการที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัย ป้องกันการทุจริตภายในธุรกิจ เป็นตัวช่วยในการบริหารของทุกรูปแบบธุรกิจ

การวางระบบบัญชี

การมีระบบบัญชีที่ดีนั้นก็เปรียบเสมือนดั่งคำกล่าวที่ว่า “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (A good beginning is thing half done)” การวางระบบบัญชี คือ การวางรากฐานของการเริ่มต้นที่ดีของการดำเนินกิจการ เพราะจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนสำหรับนำมาใช้ในการบริหารกิจการ การวางระบบบัญชีจะต้องมีความสอดคล้องของแต่ละธุรกิจ เพื่อจะได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของกิจการ รวมทั้งยังช่วยประเมินผลการดำเนินงานของกิจการและสามารถตรวจสอบได้ ระบบบัญชีของกิจการหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมกับอีกกิจการหนึ่งก็ได้ เพราะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างของแต่ละกิจการนั้นๆ เช่น จำนวนบุคลากรในแต่ละส่วนงาน วิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกิจการ เป็นต้น ทุกประเภทกิจการควรมีการวางระบบบัญชีที่ดีแม้ในกิจการขนาดเล็กก็มีความจำเป็นที่จะต้องวางระบบบัญชี เพื่อให้การจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชีในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานทางบัญชี และภาษีอากร รวมทั้งเพื่อจะได้มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการได้

ประโยชน์ของการวางระบบบัญชี

 1. การวางระบบบัญชีจะช่วยให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
 2. การวางระบบบัญชี จะช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนได้อย่างถูกต้อง เป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงและการตัดสินใจทางการเงิน เนื่องจากสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินในการวิเคราะห์และสรุปผลการเงิน เพื่อช่วยตัดสินใจในการลงทุน หรือการขยายธุรกิจ
 3. ข้อมูลจากการวางระบบบัญชี นำมาใช้ควบคุมและตรวจสอบข้อมูลการเงินและสถานะการเงินให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดและเสี่ยงต่อการทำผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
 4. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
 5. ช่วยให้การเก็บรักษาเอกสารทางการเงินและเอกสารอื่นๆ เป็นไปอย่างมีระเบียบและง่ายต่อการเข้าถึง สามารถเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาที่ต้องการ และทำให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
 6. การวางระบบบัญชี ทำให้การปฏิบัติงานมีระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้พนักงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ตามระบบงานที่วางไว้ และทำให้พนักงานที่เริ่มงานใหม่ เข้าใจหน้าที่การปฏิบัติงานของตนและส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

การวางระบบบัญชี ช่วยเรื่องภาษีได้อย่างไร?

หัวใจสำคัญ คือผู้ประกอบการต้องเห็นความสำคัญของการเก็บเอกสารที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นหลักฐานทางบัญชีของธุรกิจ เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษีซื้อ, ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษีขาย, ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, ใบเบิกเงินสดย่อย

การวางระบบบัญชีที่ดี ไม่เพียงจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างราบรื่น  ยังช่วยสร้างนิสัยจัดเก็บบิลให้กับผู้ประกอบการ ออกเอกสารขายที่ถูกต้อง หัวเอกสารตรงตามประเภทธุรกิจ และเก็บเอกสารการซื้อของที่มาใช้ในกิจการอย่างครบถ้วน เพราะทั้งหมดนี้ คือหลักฐานทางบัญชีที่สามารถนำมาใช้วางแผนการจัดการภาษีที่ต้องจ่ายให้สรรพากร, วางแผนการลดหย่อนภาษีได้, สรุปผลดำเนินงานของธุรกิจได้, ควบคุมค่าใช้จ่ายในกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของคุณนั่นเอง

ขั้นตอนการวางระบบบัญชี

1.การเก็บรายละเอียดการปฏิบัติงานของกิจการ

เป็นการเก็บข้อมูล แบบฟอร์มต่างๆ และรายละเอียดการปฏิบัติงานของกิจการทั้งหมด เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบการวางระบบบัญชี

2. การออกแบบการวางระบบบัญชี

เมื่อได้ข้อมูลจากการเก็บรายละเอียดต่างๆ แล้ว นำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ และวางระบบการทำงานให้สอดคล้องกับกิจการ แต่ละกิจการ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นหลัก

3. การปฏิบัติงานตามระบบที่วางไว้

การเริ่มปฏิบัติงานตามระบบใหม่นั้น จะเริ่มโดยการอธิบายให้แต่ละส่วนงานเข้าใจตามระบบ งานใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ของแต่ละคนก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริง

4. การตรวจสอบและติดตามผลการวางระบบ

หลังจากเริ่มใช้งานได้ระยะหนึ่ง จะต้องมีการติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติว่าได้เป็นไปตามระบบงานที่วางไว้หรือไม่ และผลที่ได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

การวางระบบที่ดีได้นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้วางระบบ เพื่อจะได้รายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนในการวางระบบ และสามารถปฏิบัติตามระบบงานที่วางไว้ได้

ลักษณะของการวางระบบที่ดี

1.ต้องสะท้อนความเป็นจริงของข้อมูลที่เป็นไปตามนโยบายบัญชี มีความเที่ยงตรงและออกรายงานงบ
การเงินที่มีถูกต้องน่าเชื่อถือ

2. ข้อมูลที่นำไปใช้ในการคำนวณตัวเลขภาษีและใช้ในการจัดทำรายงานทางภาษี เป็นไปตามข้อกฎหมาย
ที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

3. ระบบบัญชีที่ดีควรทำให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่ดีด้วย ได้แก่ การป้องกันการทุจริต การควบคุม
ความปลอดภัยของข้อมูลภายในธุรกิจ

4. ระบบบัญชีที่ดีต้องมีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานและขนาดของธุรกิจนั้นและสอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิบัติงานขององค์กร

5. ระบบบัญชีที่ดีต้องมีวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และสื่อสารได้ตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

6. ข้อมูลต้องเปรียบเทียบปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต เพื่อจัดทำรายงานงบประมาณและรายงานสำหรับผู้
บริหารซึ่งนำไปใช้ในการวางแผนของธุรกิจ

การวางระบบที่ดียิ่งช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ให้กับระบบงานส่วนอื่น ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาได้เร็ว และที่สำคัญยังเพิ่มศักยภาพโดยรวมของกิจการอย่างเห็นได้ชัด นี่จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เมื่อไหร่ก็ตามที่การทำงานในด้านบัญชีมีความชัดเจน งานด้านอื่น ๆ ก็ดีขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง😊

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการงานวางระบบ

1. บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท บีเคอาร์ อินดัสเทรียล พาร์ท จำกัด
3. บริษัท บาเสคแคร์ จำกัด
4. บริษัท นิวลอง อินดัสเตรียล กรุ๊ป จำกัด

***หากท่านต้องการคำแนะนำในเรื่องของระบบบัญชี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเรายินดีให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน

เหตุผลที่ควรใช้บริการวางระบบบัญชีกับเรา?

ระบบบัญชี ที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินการไปได้อย่างถูกต้อง ทุกประเภทกิจการควรมีการวางระบบบัญชี เพื่อช่วยควบคุมข้อมูลภายในกิจการ ระบบบัญชีที่ดีจะต้องมีความสอดคล้องกับธุรกิจ การวางระบบบัญชีจะช่วยให้จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำหรับการบันทึกบัญชี ได้ถูกต้องครบถ้วน มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของกิจการได้

“ด้วยประสบการณ์ในการ รับวางระบบบัญชี ที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้งาน วางระบบบัญชี เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลูกค้าที่มาใช้บริการรับรองมั่นใจได้เลยว่างานจะสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างไม่มีปัญหา”

เราคือนักวางระบบบัญชีที่มีประสบการณ์พร้อมเข้าไปวางระบบงานให้ท่าน เราจะช่วยให้องค์กรของท่านมีระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

ข้อดีของการใช้บริการวางระบบบัญชีกับเรา

ทีมงานมืออาชีพ

มีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านการวางระบบบัญชีโดยตรง

ประหยัดเวลา

ไม่ต้องเสียเวลา ลองผิดลองถูก ในการนำระบบบัญชีเข้ามาทดลองใช้

ระบบมีคุณภาพ

ระบบบัญชีมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ธุรกิจ

ทีมงานมืออาชีพ

มีทีมงานคอยให้คำปรึกษา ด้านการวางระบบบัญชี

ราคาเหมาะสม

ค่าบริการ วางระบบบัญชีราคา เหมาะสมคุ้มค่า

ถูกต้องแม่นยำ

ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ มีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเรา Greenpro KSP Accounting

Greenpro KSP ผู้ให้บริการงานวางระบบบัญชีที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปีบริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง และเป็นบริษัทชั้นนำในการวางระบบบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย เราคือผู้เชี่ยวชาญให้บริการรับวางระบบในธุรกิจที่หลากหลาย เช่น
• ธุรกิจผลิต และจำหน่ายสินค้า
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจซื้อมาขายไป
• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
• ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท
• ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ธุรกิจการเงิน
• ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์
• ธุรกิจสุขภาพและความงาม
• ธุรกิจการแพทย์

และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่ โดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์ ให้บริการวางระบบบัญชีในราคาที่เหมาะสม

วางระบบบัญชี ยินดีให้คำปรึกษา

งานบริการวางระบบบัญชีคือหัวใจสำคัญของเรา ยินดีให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน พร้อมให้คำแนะนำในด้าน การวางระบบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเมื่อลูกค้าต้องการข้อมูล เรายินดีช่วยเหลือ บริการ รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม คุยได้เป็นกันเอง ยินดีต้อนรับค่ะ

ติดต่อบริการวางระบบบัญชี


ติดต่อบริการรับวางระบบบัญชี : บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่ 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์: 8.30 – 17.30 น.
แอดไลน์คลิกลิงก์: @greenprokspacc
โทร: 085-067-4884

Add Friend

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังมีบริการ รับวางแผนภาษี รับทำบัญชี เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

รับวางแผนภาษี

ให้บริการรับวางแผนภาษี บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การวางแผนภาษีเป็นแนวทางการประหยัดค่าภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์โดยตรงในการวางแผนภาษี >>คลิก รับวางแผนภาษี

รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีราคาถูก โดยนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์สูง ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่ถูกต้องสำหรับใช้ในกิจการ จัดทำและบันทึกบัญชี ยื่นภาษี ประกันสังคม รวมถึงการปิดงบการเงิน  >>คลิก รับทำบัญชี

4.8/5 - (5 votes)
แชร์