• ที่อยู่: 32/8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 73 (พรกุลวัฒน์) แขวง ออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
  • โทร: 081-648-7459

หมวดหมู่ บัญชี

การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี-ที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

กรณีรายจ่ายของกิจการ ที่จ่ายให้ผู้รับเงิน และผู้รับเงินไม่มีหลักฐาน เอกสารที่เพียงพอต่อการบันทึกบัญชี กิจการสามารถทำเอกสาร ดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี และเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจขายผักหรือผลไม้

บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจขายผักหรือผลไม้ สำหรับผู้ประกอบการที่เป็น “นิติบุคคล” เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วน (หจก.) ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายผัก หรือผลไม้

การ ซื้อ-ขาย สินค้า ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการ

การ ซื้อ-ขาย สินค้า ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการ “การพิจารณาในมุมที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม” และการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ

งบการเงินที่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAES) ประกอบด้วย?

งบการเงินที่สมบูรณ์ประกอบด้วย งบการเงินที่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ประกอบด้วย?

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย หมายถึงอะไร?

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ในความหมายทางการบัญชีมีความหมายว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร สามารถศึกษาได้จากบทความนี้ได้เลย

ประกาศใช้แล้ว! การส่งข้อมูลบัญชีธนาคาร (ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ) ให้กรมสรรพากร

ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน บอกสภาพคลองของกิจการ

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน-บอกสภาพคลองของกิจการ
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน นักธุรกิจหลายท่านยังสงสัยว่า เราจะสามารถวัดสภาพคล่องของกิจการได้โดยวิธีไหน และจะใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์ในการวัดสภาพคล่องของกิจการ