บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจขายผักหรือผลไม้

บัญชีและภาษีสำหรับธุรกิจขายผักหรือผลไม้ สำหรับผู้ประกอบการที่เป็น “นิติบุคคล” เช่น บริษัท, ห้างหุ้นส่วน (หจก.) ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายผัก หรือผลไม้

Greenpro KSP

08/04/2021

การ ซื้อ-ขาย สินค้า ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการ

การ ซื้อ-ขาย สินค้า ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร ของผู้ประกอบการ “การพิจารณาในมุมที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม” และการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ

Greenpro KSP

08/04/2021

งบการเงินที่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAES) ประกอบด้วย?

งบการเงินที่สมบูรณ์ประกอบด้วย งบการเงินที่สมบูรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ประกอบด้วย?

Greenpro KSP

08/04/2021

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย หมายถึงอะไร?

สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ในความหมายทางการบัญชีมีความหมายว่าอย่างไร มีลักษณะอย่างไร สามารถศึกษาได้จากบทความนี้ได้เลย

Greenpro KSP

08/04/2021

ประกาศใช้แล้ว! การส่งข้อมูลบัญชีธนาคาร (ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ) ให้กรมสรรพากร

ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

Greenpro KSP

08/04/2021

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน บอกสภาพคลองของกิจการ

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน นักธุรกิจหลายท่านยังสงสัยว่า เราจะสามารถวัดสภาพคล่องของกิจการได้โดยวิธีไหน และจะใช้อะไรมาเป็นเกณฑ์ในการวัดสภาพคล่องของกิจการ

Greenpro KSP

07/04/2021
ติดต่อเรา